تعداد مقالات: 195
151. تحلیل عناصر ناتورالیستی در داستان‌های محمود دولت‌آبادی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 149-168

مهدی شریفیان؛ فرامرز رحمانی


152. روش‌شناسی هجویری در تعریف و نقد اصطلاحات تصوف

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 149-168

علیرضا محمدی کله سر


153. تصحیح چند خطا در دیوان فرّخی سیستانی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 151-164

محمود ندیمی هرندی؛ تهمینه عطائی کچوئی


154. بوطیقای فضا در غزلهای روایی عطار

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 153-172

الهام سیدان


155. بررسی بسامدی اختیارات وزنی در قصیده‌های ناصرخسرو

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 153-168

وحید عیدگاه طرقبهی


156. شیوۀ تشبیه‌سازی سعدی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 155-176

محمدحسن حسن زاده نیری؛ علی اصغر حمیدفر


157. نویافته‌هایی دربارة مؤلّف دقایق الشّعر و برخی رجال آن

دوره 1، 3-5، بهار و تابستان 1390، صفحه 159-174

دکتر حمید رضایی


158. تصحیح چند بیت از دیوان منوچهری

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 161-178

راضیه آبادیان؛ تقی پورنامداریان


159. تصحیح چند تصحیف و تحریف در دیوان خاقانی شروانی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 161-179

زهرا نصیری شیراز؛ نصرالله امامی؛ سجاد دهقان


160. واکاوی عنصر شخصیّت در رویکرد‌‌های ساختارگرایی (مطالعۀ موردی: هفت پیکر نظامی)

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 153-171

علی افضلی؛ قدرت قاسمی‌پور


161. بررسی پایگاه ادبیِ فارسی نوِ آغازین (فارسیِ دری) در خوزستان

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 161-171

سیدمهدی دادرس


162. تفاوت و تشابه «ریاضت» و «مجاهده» در سخنان صوفیان تا قرن هفتم

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 165-178

زینب افضلی


163. نکته‌ای نویافته در دیوان خاقانی شروانی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 169-180

احمد غنی‌پور ملکشاه


164. سبک‌شناسی غزلیّات حافظ بر اساس فعل، رویکرد نقش‌گرا

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 169-186

معصومه امیرخانلو


166. بررسی واکنش شاعران مکتب بازگشت به پدیدۀ جنگ ایران و روس

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 173-192

رضا قنبری عبدالملکی


167. فردوسی و نکوهش فلسفه

دوره 1، 3-5، بهار و تابستان 1390، صفحه 175-190

دکتر نقی فلاح نژاد


168. ساختارهای نحوی شعر نادر نادرپور با تکیه بر نظریّة نظم جرجانی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 177-197

مرتضی انصار؛ علی اکبر باقری خلیلی


169. بررسی چگونگی بازتابِ عاطفه در زبان غزلیّات شمس

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 179-198

محسن نورپیشه قدیمی؛ زیبا قلاوندی


172. سبک تخلص آوری در غزل و سیر آن

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 179-196

رضا خبازها


173. کاربردهای خاصّ «را» در برخی متون فارسی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 181-196

اصغر باباسالار


174. تحلیل اصطلاح برات در متون دانش استیفا

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 187-205

محمد شادروی منش؛ نفیسه ایرانی


175. هزار نکته باریکتر ز مو ... چند ایهام و اشارة نویافته در شعر خواجة شیراز

دوره 1، 3-5، بهار و تابستان 1390، صفحه 191-208

دکتر علی محمّد گیتی فروز