تعداد مقالات: 184
151. تصحیح چند تصحیف و تحریف در دیوان خاقانی شروانی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 161-179

زهرا نصیری شیراز؛ نصرالله امامی؛ سجاد دهقان


152. واکاوی عنصر شخصیّت در رویکرد‌‌های ساختارگرایی (مطالعۀ موردی: هفت پیکر نظامی)

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 153-171

علی افضلی؛ قدرت قاسمی‌پور


153. بررسی پایگاه ادبیِ فارسی نوِ آغازین (فارسیِ دری) در خوزستان

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 161-171

سیدمهدی دادرس


154. تفاوت و تشابه «ریاضت» و «مجاهده» در سخنان صوفیان تا قرن هفتم

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 165-178

زینب افضلی


155. نکته‌ای نویافته در دیوان خاقانی شروانی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 169-180

احمد غنی‌پور ملکشاه


156. سبک‌شناسی غزلیّات حافظ بر اساس فعل، رویکرد نقش‌گرا

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 169-186

معصومه امیرخانلو


158. بررسی واکنش شاعران مکتب بازگشت به پدیدۀ جنگ ایران و روس

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 173-192

رضا قنبری عبدالملکی


159. فردوسی و نکوهش فلسفه

دوره 1، 3-5، بهار و تابستان 1390، صفحه 175-190

دکتر نقی فلاح نژاد


160. بررسی چگونگی بازتابِ عاطفه در زبان غزلیّات شمس

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 179-198

محسن نورپیشه قدیمی؛ زیبا قلاوندی


163. سبک تخلص آوری در غزل و سیر آن

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 179-196

رضا خبازها


164. کاربردهای خاصّ «را» در برخی متون فارسی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 181-196

اصغر باباسالار


165. تحلیل اصطلاح برات در متون دانش استیفا

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 187-205

محمد شادروی منش؛ نفیسه ایرانی


166. هزار نکته باریکتر ز مو ... چند ایهام و اشارة نویافته در شعر خواجة شیراز

دوره 1، 3-5، بهار و تابستان 1390، صفحه 191-208

دکتر علی محمّد گیتی فروز


168. نقد و تحلیل پیوند شگرد و درون‌مایه در مجموعه‌داستانِ تمام زمستان مرا گرم کن

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 199-218

تیمور مالمیر؛ فاطمه سلطانشاهی


169. ضرورت توجّه به صبغة روایی در تصحیح و فهم اشعار خاقانی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 201-219

امیر سلطان محمدی؛ سید منصور سادات ابراهیمی


170. بررسی تأویل اقوال مشایخ در کشف المحجوب هجویری

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 193-209

رقیّه بایرام‌ حقیقی


171. بررسی دیدگاه‌های عرفانی رشیدالدّین میبدی در آیات مربوط به «زن» در کشف‌الاسرار

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 197-216

مریم‌السّادات اسعدی فیروزآبادی


172. پرواز یا پروار؟ تأملی در بیت‌هایی از خاقانی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 207-220

مجید منصوری


173. اهمیت راحة الصّدور در تصحیح شاهنامه

دوره 1، 3-5، بهار و تابستان 1390، صفحه 209-225

دکتر یدالله بهمنی مطلق


174. توضیح عبارتی از اسرارالتوحید و نگاهی به مسئلۀ ارتزاق صوفیان

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 213-232

حمیدرضا سلمانی


175. نقد و تحلیل محتوایی مقالات مجلة ادب فارسی دانشگاه تهران از منظر علم‌سنجی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 219-235

ناصر علیزاده؛ علیرضا نایبی