دو فصلنامه ادب فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران نشریه ای است در حوزه مطالعات ادب فارسی منتشر می شود. زبان و ادب فارسی سالیان زیادی است که در پهنه این سرزمین چون پولاد آبدیده حواث زیادی را پشت سر گذاشته و  محکم استوار بریق خود را بالا نگهداشته است. با توجه به تهاجمات متعدد اقوام از شرق و غرب زبان شیرین فارسی نه تنها از این سرزمین رخت بر نبست بلکه با عاریت گرفتن  از زبان بیگانگان تحول شگرف در توسعه و پیشرفت خود به وجود آورد و مانند موجود زنده­ ای تا به امروز همگان شیفته و مجذوب ساخته است و باعث ایجاد کرسی های متعدد در سطوح بین المللی و موجب شکل گیری نشریات متعدد در سراسر گیتی شده است. از آنجاییکه دانشگاه تهران به عنوان یکی از پشتوانه های اصلی زبان فارسی سعی دارد در توسعه  و گسترش  ادب فارسی گام بلندی  بردارد.  یک از اهداف اصلی انتشار این مجله بررسی تحولات، نفوذ، گسترش و تحول و توسعه زبان فارسی در ایران و سایر سرزمین های فارسی زبان با تاکید بر ساختار پژوهش محور است. مجله حاضر قصد دارد تا مقالاتی را که در حوزه زبان فارسی آن هم با ساختار علمی و پژوهشی گام بلندی در پویایی و گسترش هر بیشتر این حوزه گام بر دارد. چراکه زبان و ادبیات فارسی  ازجمله غنی‌ترین گنجینه‌های تمدن‌های بشری است. دیرینگی و کهنسالی اقوام ایرانی، غنای فرهنگی ادبی، تعدد پاره فرهنگ‌ها و پراکندگی جغرافیایی قومیت‌ها عامل تقویت‌کننده‌ موجب شده است تا بیش از پیش این زبان غنای فرهنگی خود را برای سالیان سال حفظ کند.از این رو برای مصور شدن این امر مهم مجله ادب فارسی درصد است تا مقالاتی متعدد که در پویای و شکوفای آن نقش بسزای داشته و دارد در حوزه های زیر منتشر سازد. این حوزه های عبارتند از

 

 سبک شناسی

 

معنی شناسی

 

عرفان

 

تصوف

 

تاریخ ادبیات

 

تحلیل و تفسیر

 

مبانی نظری ادبیات

 

ادبیات تطبیقی

 

آسیب‌شناسی مکاتب و رویکردهای ادبیات تطبیقی؛

 

ارتباط ادبیات با سایر دانش‌ها

 

روش تحقیق در ادبیات

 

نظریه‌پردازی در حوزة ادبیات

 

ادبیات فارسی در کشورهای مختلف دنیا با رویکرد تحلیلی انتقادی؛

 

ارتباط ادبیات با هنرهای زیبا

 

ادبیات و مطالعات ترجمه

 

ادبیات و مطالعات فرهنگی

 

 تبیین، نقد و تحلیل عالمانه در آثار ادبی

 

 ارائه نظریه و بیان دیدگاههای تازه در جریان ادبی معاصر

 

تبیین و تفسیری نو

 

آثار ادبی در حوزه شعر

 

 داستان نویسی

 

طنز

 

 ادبیات نمایشی

 

ادبیات معاصر

 

آثار ادبی معاصر