دو فصلنامة «ادب فارسی» دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه تهران، نشریه ­ای علمی ـ پژوهشی در حوزة مطالعات ادبی است که دو شماره در سال منتشر می­ شود. زبان و ادب فارسی سالیان زیادی است که در پهنه این سرزمین چون پولاد آبدیده حواث زیادی را پشت سر گذاشته و  محکم استوار بریق خود را بالا نگهداشته است. با توجه به تهاجمات متعدد اقوام از شرق و غرب زبان شیرین فارسی نه تنها از این سرزمین رخت بر نبست بلکه با عاریت گرفتن  از زبان بیگانگان تحول شگرف در توسعه و پیشرفت خود به وجود آورد و مانند موجود زنده­ ای تا به امروز همگان شیفته و مجذوب ساخته است و باعث ایجاد کرسی های متعدد در سطوح بین المللی و موجب شکل گیری نشریات متعدد در سراسر گیتی شده است. از آنجاییکه دانشگاه تهران به عنوان یکی از پشتوانه های اصلی زبان فارسی سعی دارد در توسعه  و گسترش  ادب فارسی گام بلندی  بردارد.  یک از اهداف اصلی انتشار این مجله بررسی تحولات، نفوذ، گسترش و تحول و توسعه زبان فارسی در ایران و سایر سرزمین های فارسی زبان با تاکید بر ساختار پژوهش محور است. مجله حاضر قصد دارد تا مقالاتی را که در حوزه زبان فارسی آن هم با ساختار علمی و پژوهشی گام بلندی در پویایی و گسترش هر بیشتر این حوزه گام بر دارد. چراکه زبان و ادبیات فارسی  ازجمله غنی‌ترین گنجینه‌های تمدن‌های بشری است. دیرینگی و کهنسالی اقوام ایرانی، غنای فرهنگی ادبی، تعدد پاره فرهنگ‌ها و پراکندگی جغرافیایی قومیت‌ها عامل تقویت‌کننده‌ موجب شده است تا بیش از پیش این زبان غنای فرهنگی خود را برای سالیان سال حفظ کند.از این رو برای مصور شدن این امر مهم مجله ادب فارسی درصد است تا مقالاتی متعدد که در پویای و شکوفای آن نقش بسزای داشته و دارد در حوزه های زیر منتشر سازد.