-----------------------------------------
 8

ادب فارسی 

خلاصۀ استاندارد: Iranian Stud                                 ترتیب انتشار: دوفصلنامه (علمی)    

رتبه در وزارت علوم:  B (۷۷)                                   سیاست داوری:  دوسو ناآشنا

میانگین زمان داوری: 4 ماه                                        درصد پذیرش: 6%  

زبان نشریه: فارسی (چکیده: انگلیسی)                      نوع دسترسی:  رایگان (تمام متن)   

هزینه چاپ: دارد (ر.ک: انتهای راهنمای نویسندگان)

*******************************************************************************

نکته مهم: کلیه مراحل دریافت، داوری، بازنگری، پذیرش و یا رد و در نهایت انتشار مقالات  از طریق سایت مجله صورت می پذیرد.

صدور گواهی پذیرش مقاله به صورت دستی امکان ندارد؛ لذا ضروری است در هنگام ورود اطلاعات نویسندگان در سامانه، اسامی همه آنها را به دقت و به همان ترتیبی که مدنظرتان است، تکمیل فرمایید.

 ******************************************************************************* 

فرآیند پیگیری مقاله 

نویسندگان مسئول مقالات می‌توانند فرآیند تغییر و پیشرفت مقاله‌ی خود را در مراحل بررسی، از طریق صفحه‌ی شخصی خود در سامانه‌ی مجله پیگیری کنند و در صورت نیاز با تلفن مجله (66971170) تماس حاصل فرمایند.  تأکید می‌شود درصورتی‌که پس از یک‌ماه از تغییر قبلی، تغییر جدیدی در سیر بررسی مقاله اتفاق نیفتاد، تلفنی روند بررسی مقاله‌ را حتماً پیگیری فرمایید. ضمناً در مدت بررسی مقاله‌ی خود، پیوسته سامانه و ایمیل خویش را بازدید کنید؛ چون هرگونه تغییری از طریق سامانه و ایمیل به شما اطلاع داده می‌شود.

*******************************************************************************

آکادمیاالریخاسلام

 

نورمگزمگیرانSID 

*******************************************************************************

شماره جاری: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 23، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-260 

9. تصحیح چند تصحیف و تحریف در دیوان خاقانی شروانی

صفحه 161-179

زهرا نصیری شیراز؛ نصرالله امامی؛ سجاد دهقان


11. ضرورت توجّه به صبغة روایی در تصحیح و فهم اشعار خاقانی

صفحه 201-219

امیر سلطان محمدی؛ سید منصور سادات ابراهیمی


12. دیالکتیک شعر قدسی و شهود معنا در اندیشة بیدل دهلوی

صفحه 221-240

مجید آزادبخت؛ حسنعلی پورمند؛ مینا محمدی‌وکیل


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه تهران

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه مدیر داخلی کارشناس نشریه
شاپا چاپی
2251-9262
شاپا الکترونیکی
2676-4113

بانک ها و نمایه نامه ها