شروع کار

 • دریافت مقاله                           دریافت از طریق سامانه

 • بازبینی اولیه مقاله توسط کارشناس

 • در صورت عدم هماهنگی با شیوه نامه عودت به نویسنده مسئول

 • در صورت هماهنگی با شیوه نامه ارسال به سر دبیر جهت ارزیابی اولیه

 • در صورت عدم تایید اعلام به نویسنده مسئول بعد از یک تا دو هفته

 • در صورت تایید ارزیابی اولیه ارسال به داور از سوی سر دبیر

 •  ارسال مقاله به همراه فرم و نام داوری به داور مربوطه به صورت الکترونیکی

 • ارسال مقالات بعد از ارزیابی داوران به نویسنده یا نویسندگان مسئول برای اعمال اصلاحات یا رد مقاله

 • تایید مقاله از سوی داوران

 • طرح در هیئت تحریریه و تایید نهایی مقاله

 • دریافت هزینه

صدور گواهی پذیرش از طریق سامانه

آماده سازی مقاله بعد از پذیرش

 - ویراستاری

- ارسال مقاله به نویسنده مسئول جهت تکمیل مقاله و اصلاحات ویراستاری

- صفحه‌بندی

- تایید فایل نهایی از سوی نویسندگان

- بازخوانی کامل مقالات از سوی سردبیر و تایید ایشان

-تایید مدیر مسئول

انتشار