سردبیر


عبدالرضا سیف استاد گروه زبان و ادبیّات فارسی

زبان و ادبیّات فارسی

مدیر مسئول


محمود فضیلت استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

زبان و ادبیات فارسی

مدیر داخلی


محمدجواد عظیمی مدیر داخلی

ادبیات فارسی

  • m_j_azimiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


علی محمد پشتدار استاد دانشگاه پیام نور تهران

ادبیات

  • am.poshtdargmail.com

اعضای هیات تحریریه


حکیمه دبیران استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی

Dabiran

  • dabirankhu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


حمیرا زمرّدی استاد دانشگاه تهران

ادبیات

  • zomorrodiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


عبدالرضا سیف استاد دانشگاه تهران

ادبیات

اعضای هیات تحریریه


حبیب‌الله عباسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی

ادبیات

اعضای هیات تحریریه


محمود فضیلت دانشیار گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه تهران

زبان و ادبیّات فارسی

اعضای هیات تحریریه


فاطمه مدرسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه

ادبیات

اعضای هیات تحریریه


سیدمحمد منصور دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

زبان و ادبیات فارسی

  • mansoorut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


علی‌محمّد موذّنی استاد دانشگاه تهران

ادبیات

  • moazzeniut.ac.ir
  • 2504-6111

اعضای هیات تحریریه


علیرضا نبی‌لو استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


عبدالله واثق عباسی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

زبا ن وادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


عباسعلی وفایی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی

ادبیات