اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

عبدالرضا سیف

زبان و ادبیّات فارسی استاد گروه زبان و ادبیّات فارسی

rtis2.ut.ac.ir/cv/seif/?lang=fa-ir
seifut.ac.ir

سردبیر

منوچهر اکبری

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/makbari/?lang=fa-ir
makbariut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

منوچهر اکبری

ادبیات استاد دانشگاه تهران

makbariut.ac.ir
2504-6111

نصرالله امامی

ادبیات استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

n_emamigmail.com
2504-6111

علیرضا حاجیان‌نژاد

زبان و ادبیّات فارسی دانشیار گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/hajiannjd/?lang=fa-ir
hajiannjdut.ac.ir

عبدالرّضا سیف

ادبیات استاد دانشگاه تهران

saifut.ac.ir
61112504

محمود عابدی

ادبیات استاد دانشگاه تربیت معلم تهران

mahmood_abediyahoo.com
021-61112574

علی‌محمّد موذّنی

ادبیات استاد دانشگاه تهران

moazzeniut.ac.ir
2504-6111

سید علی‌اصغر میرباقری‌فرد

ادبیات دانشیار دانشگاه اصفهان

bagheriltr.ui.ac.ir
7933163-0311

محمّدیوسف نیری

ادبیات استاد دانشگاه شیراز

nayeriyahoo.com
6269222-0711

سعید واعظ

ادبیات استاد دانشگاه علامه طباطبایی

saeeid_vaezgmail.com
61112504

مدیر داخلی

محرم باستانی

باستان‌شناسی رئیس اداره پژوهش دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

bastani1353ut.ac.ir
61112574

کارشناس نشریه

کمال سحاب اسدی

ادبیات فارسی کارشناس مجله

kasadi1355ut.ac.ir
66971170