اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

عبدالرضا سیف

زبان و ادبیّات فارسی استاد گروه زبان و ادبیّات فارسی

rtis2.ut.ac.ir/cv/seif/?lang=fa-ir
seifut.ac.ir

سردبیر

منوچهر اکبری

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/makbari/?lang=fa-ir
makbariut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

علی محمد پشتدار

ادبیات استاد دانشگاه پیام نور تهران

am.poshtdargmail.com

حکیمه دبیران

Dabiran استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی

dabirankhu.ac.ir

حمیرا زمرّدی

ادبیات استاد دانشگاه تهران

zomorrodiut.ac.ir

عبدالرضا سیف

ادبیات استاد دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/seif/?lang=fa-ir
seifut.ac.ir
2504-6111

حبیب‌الله عباسی

ادبیات استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی

khu.ac.ir/cv/443/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%87%20%D8%B9%D9%80%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C
h.abbasikhu.ac.ir

محمود فضیلت

زبان و ادبیّات فارسی دانشیار گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/mfazilat/?lang=fa-ir
mfazilatut.ac.ir

فاطمه مدرسی

ادبیات استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه

facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=62&Ln=fa
f.modarresiurmia.ac.ir

سیدمحمد منصور

زبان و ادبیات فارسی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

mansoorut.ac.ir

علی‌محمّد موذّنی

ادبیات استاد دانشگاه تهران

moazzeniut.ac.ir
2504-6111

علیرضا نبی‌لو

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم

qom.ac.ir/arnabiloo
dr.ar_nabilooyahoo.com

عبدالله واثق عباسی

زبا ن وادبیات فارسی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir/astaff/vaseghabbasi/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
vacegh40yahoo.com

عباسعلی وفایی

ادبیات استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی

scimet.atu.ac.ir/Abbasali_Vafaei
vafaeiatu.ac.ir

کارشناس نشریه

کمال سحاب اسدی

ادبیات فارسی کارشناس مجله

kasadi1355ut.ac.ir
66971170