نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
راضیه آبادیان دانش آموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
محمد احمدی دانشجوی دانشگاه تهران
سجاد آیدنلو عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور اورمیه
شهرام آزادیان دانشگاه تهران
--- اسپرهم
علی‌اصغر اسکندری دانش آموختهٔ دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران
ابوالقاسم اسماعیل پور استاد گروه زبانشناسی دانشگاه شهید بهشتی
طاهره ایشانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
زیبا اشراقی زبان و ادبیات فارسی مدرس. دبیر
جواد اصغری عضو هیئت علمی گروه عربی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران
غلامرضا اصفهانی دکترای زبان و ادبیات فارسی
علی اکبر افراسیاب‌پور عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
محمد افشین وفایی استادیار زبان و ادبیات فارسی
علی افضلی عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران
منوچهر اکبری استاد دانشگاه تهران
فریدون اکبری شلدره زبان و ادبیات فارسی عضو هیئت علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی وزارت آموزش و پرورش
علیرضا امامی عضو هیئت علمی
علیرضا امامی عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران
محمود امید سالار محقق، دانشگاه کالیفرنیا در ارواین
معصومه امیرخانلو دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
عیسی امن خانی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گلستان
علی‌رضا انوشیروانی استاد گروه زبان‌شناسی و زبان‌های خارجی دانشگاه شیراز- ادبیات تطبیقی
مزدک انوشه عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران
مونا بابایی
اصغر باباسالار استادیار گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه تهران
علی اصغر باباصفری عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
رضا بیات دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه
بهادر باقری زبان و ادبیات فارسی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی تهران
جواد بشری استادیار دانشگاه تهران
علی‌اصغر بشیری پژوهشگر و دانش‌‌آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی
محمود بشیری دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی
محمّدصادق بصیری استاد بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
اکبر بهداروند بازنشسته آموزش و پرورش
زهرا پارساپور زبان و ادبیات فارسی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
محمد پارسانسب استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی
حسین پاینده عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
لیلا پژوهنده زبان و ادبیات فارسی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم
تقی پورنامداریان عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
محمدرضا ترکی عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران
محمد رضا ترکی
محمد تقوی عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی
رسول جعفریان
حسن جعفری تبار عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
محمود جعفری دهقی
محمد جعفری قنواتی پژوهشگر ادبیات و فرهنگ عامه
عاطفه جمالی دانشگاه هرمزگان
زهرا حیاتی استادیار زبان و ادبیات فارسی پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
علیرضا حاجیان نژاد زبان و ادبیات فارسی گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
مهدی حجوانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
محمود حدادیان پژوهشگر
علی حیدری هیات علیم دانشگاه لرستان
مهدی حیدری عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد
ابوالفضل حرّی استادیار زبان و ادبیّات انگلیسی دانشگاه اراک
سعید حسام پور استاد دانشگاه شیراز
مریم حسینی
محمد حسن‌دوست زبان و ادبیات فارسی عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی
حمیدرضا حسن زاده توکلی عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان
محمد حسن حسن زاده نیری عضو هیئت علمی
کاووس حسنلی عضو هیئت علمی
سید محسن حسینی وردنجانی دانشگاه فردوسی مشهد
حسن حضرتی عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه تهران
احمد خاتمی عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی
مهدی خادمی کولایی عضو هیئت علمی گروه ادبیات و زبانهای خارجی پیام نور ساری
ابراهیم خدایار عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
پگاه خدیش موسسه دهخدا
مرتضی خسرونژاد عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
ابوالفضل خطیبی فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی
شهروز خنجری دکتر ادبیات فارسی
ایلمیرا دادور گروه زبان فرانسه،دانشکده زبانها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
فریده داودی مقدم گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شاهد
فریده داوودی مقدم هیات علمی / دانشگاه شاهد
موسی دیباج عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه تهران
نجمه دری عضو هیات علمی گروه ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس
زهرا دُرّی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرج
حسن دلبری عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
مجتبی دماوندی دانشگاه کاشان
آسیه ذبیح نیا عمران هیات علمی دانشگاه
حسن ذوالفقاری زبان و ادبیات فارسی تربیت مدرس
محمد راغب استادیار دانشگاه شهید بهشتی
رامک رامیار زبان و ادبیات فارسی پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی
احمد رجبی عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه تهران
ناصر رحیمی
مجتبی رحماندوست عضو هیئت علمی دانشکده مطالعات جهان
احمد رضایی جمکرانی عضو هیات علمی دانشگاه قم
غلامعباس رضایی هفتادر عضو هیئت علمی گروه عربی دانشگاه تهران
رضا روحانی عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کاشان
محمدرضا روزبه عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان
هانیه روزبهانی دانش‌آموخته دانشگاه تهران
مصطفی زالی دانش آموخته دانشگاه تهران
سیدمهدی زرقانی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی
ساره زیرک استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علوم و تحقیقات
حمیرا زمردی عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران
ناصرقلی سارلی زبان و ادبیات فارسی عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
مریم سیدان عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
لیلا سیدقاسم دانشگاه تهران
مهدی سعیدی عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی
عبدالرضا سیف دانشگاه تهران
منظر سلطانی گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
ساغر سلمانی نژاد مهرآبادی عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
محمدرضا سنگری زبان و ادبیات فارسی استادیار زبان و ادبیات فارسی
محمد شادروی منش دانشگاه خوارزمی
عمادالدین شیخ‌الحکمایی پژوهشگر موسسۀ باستان‌شناسی دانشگاه تهران
قهرمان شیری عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا و دانشیار رشتۀ زبان و ادبیات پارسی
بابک شریف دکتری زبان‌شناسی دانشگاه اصفهان
آزاده شریفی دانشجوی دکتری دانشگاه تهران
شهلا شریفی دانشیار گروه زبانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا شعبانلو عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
حمیدرضا شعیری استاد معناشناسی دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا شفیعی کدکنی
سعید شفیعیون عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان
هلنا شین‌دشت گل پژوهشگر در حوزۀ هنر
ایرج شهبازی موسسه لغت نامه دهخدا، تهران، ایران
حسین صافی پیرلوجه
باقر صدری نیا عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
محمّد رضا صرفی دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی صفایی سنگری عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان
منصور صفت‌گل استاد گروه تاریخ دانشگاه تهران
سهیلا صلاحی مقدم دانشیار، گروه ادبیات فارسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
سید عبدالحمید ضیایی عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور اصفهان
شیرزاد طایفی دانشگاه علّامه طباطبائی
سیدحمید طالب‌زاده عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه تهران
قدرت الله طاهری عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
سیدمهدی طباطبایی عضو هیئت علمی دانشگاه شهیدبهشتی
عدنان طهماسبی عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
محمود عابدی
حبیب اله عباسی عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
حبیب اله عباسی عضو هیئت علمی
سپیده عبدالکریمی زبان و ادبیات فارسی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
امیر عبداللهیان
وحید عیدگاه
حمیدرضا عظیمی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران
محمدجواد عظیمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران
پارسا یعقوبی جنبه سرایی عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان
مهدی علیایی مقدم گروه زبان و ادبیات فارسی. دانشگاه تهران
رضا غفوری دانشگاه حضرت نرجس (س) رفسنجان
فرزین غفوری عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی
محمد غلامرضایی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
احمد غنی‌پور ملکشاه عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران
سعید فیروزآبادی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران شمال
مهدی فیروزیان عضو هیئت علمی
محمود فضیلت استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران
نسرین فقیه ملک مرزبان عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
مسعود فکری عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
علیرضا فولادی گروه زبان و ادبیات فارسی/ دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی / دانشگاه کاشان
سید علی قاسم زاده عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی قزوین
احمد قائم مقامی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
حسین قربانپور آرانی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کاشان
علیرضا قزوه شاعر
داریوش کاظمی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
علی کالیراد عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه تهران
مجید کیانی عضو هیئت علمی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران
اکرم کرمی دانش‌آموختۀ دکتری دانشگاه تربیت مدرس
جلیل کریمی عضو گروه علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه
غلامحسین کریمی دوستان عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
علیرضا کمره ای عضو حوزه هنری
زینب کوشکی زبان و ادبیات فارسی پژوهشگر
علی‌محّمد گیتی‌فروز عضوهیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور
مصطفی گرجی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور
میترا گلچین عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
امیرحسین ماحوزی استادیار دانشگاه پیام نور
زهرا ماحوزی دانش‌آموخته دکتری تربیت مدرس
تیمور مالمیر گروه زبان و ادبیات فارسی. دانشکده زبان و ادبیات. دانشگاه کردستان
امید مجد
آگیتا محمدزاده دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران
آزاد محمودی دانشجو دکترا
بهروز محمودی بختیاری عضو هیئت علمی گروه هنرهای نمایشی پردیس هنرهای زیبا
فاطمه مدرسی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه
سیّدعلی میرافضلی پژوهشگر متون فارسی
سید علی اصغر میرباقری فرد استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان
سید علی اصغر میرباقری فرد دانشگاه اصفهان، استاد زبان و ادبیات فارسی
سیدمرتضی میرهاشمی عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
غلامرضا مستعلی پارسا عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
امیدعلی مسعودی عضو هیئت علمی دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره
رحمان مشتاق مهر عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
مریم مشرف عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
علیرضا مظفری استاد گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه ارومیه
شهره معرفت عضو هیئت علمی گروه تصحیح متون فرهنگستان زبان و ادب فارسی
محمّدمهدی مقیمی‌زاده پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مجتبی منشی زاده استاد گروه زبانشناسی، دانشکدۀ ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمد منصور
مجید منصوری دانشگاه بوعلی سینا
علیرضا منوچهریان عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی علامه
فاطمه مهری استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی
محمد رضا موحدی دانشگاه قم
علی محمد موذنی استاد دانشگاه
مصطفی موسوی دانشیار زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه تهران
علیرضا نبی‌لو زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم
محمد یوسف نیری هیات علمی دانشگاه شیراز
مهدی نیک منش استاد دانشگاه الزهرا
علیرضا نیکویی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان
ناصر نیکوبخت دانشگاه تربیت مدرس
حمیده نوح پیشه دانش آموخته دکتری دانشگاه تهران
روح الله هادی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
امید همدانی عضو گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی
عبدالله واثق عباسی عضو هیات دانشگاه سیستان و بلوچستان
لیلی ورهرام پژوهشگر
شهرام یوسفی‌فر عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه تهران
عباسعلی وفایی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
مونا ولی‌پور گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران