راهنمای نویسندگان

شیوه نامه مجله ادب فارسی

شرایط پذیرش مقاله (راهنمای نویسندگان)

 دو فصلنامة ادب فارسی دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه تهران، نشریّه‌‌ای علمی ـ پژوهشی در حوزة مطالعات ادبی است که شرایط پذیرش مقاله در آن به شرح ذیل است:

1. ویژگی‌های کلّی مقاله

 • مقاله باید نتیجة تحقیقات نویسنده (نویسندگان) باشد.

 • مقاله نباید در نشریّة دیگری منتشر شده باشد و تا اتمام داوری نیز نباید به مجلّة دیگری فرستاده شود.

 • چاپ مقاله، منوط به تأیید نهایی هیئت تحریریّه است.

 • پذیرش مقاله برای چاپ، پس از تأیید هیئت داوران، به آگاهی نویسنده خواهد رسید.

 • مسئولیّت مطالب و محتوای مقاله بر عهدة نویسنده است.

 • ویراستار مجلّه در ویرایش ادبی و فنی مقاله بدون تغییر محتوای آن آزاد است.

 • حجم مقاله به­هیچ­وجه نباید بیش از بیست صفحه شود.

 • نام کامل نویسنده، مرتبة علمی، دانشگاه محلّ تدریس یا تحصیل، رشتة تحصیلی، رایانامه، شمارة تلفن نویسنده در صفحة جداگانه‌ای ضمیمه شود.

 • مقاله‌‌های ارسال‌شده، بازگردانده نخواهد شد.

 • ارسال مقاله تنها از طریق سامانة مجلّة ادب فارسی دانشگاه تهران به نشانی https://jpl.ut.ac.ir  امکان‌‌پذیر است (برای این کار ابتدا باید از طریق گزینة «ورود به سامانه» در سامانه ثبت نام کنید).

2. اجزای مقاله

 • عنوان: نام کلّی مقاله که گویا و بیانگر محتوای مقاله باشد.

 • مشخصات نویسنده: شامل نام و نام خانوادگی نویسنده، مرتبة علمی، رشتة تحصیلی، دانشگاه محلّ تدریس یا تحصیل.

 • چکیده: شرح جامعی از مقاله با واژه­های محدود (بین 200 تا 250 واژه) شامل تصویری کلّی از بیان مسئله، هدف، روش تحقیق و یافته‌‌ها.

 • واژه­های کلیدی: شامل پنج تا هفت واژة تخصّصی که اهمّیّت آنها در مقاله بیش از سایر واژه‌‌هاست.

 • مقدّمه: شامل هدف و ذکر پیشینة پژوهشی مقاله (به اجمال).

 • پیکرة اصلی: شامل متن اصلی مقاله، مبانی نظری، بحث و تحلیل، تقسیم‌بندی‌های محتوایی.

 • نتیجه‌‌: شامل نتایج منطقی و مفید مقاله.

 • پی­نوشت‌‌: درصورت وجود توضیحات ضروری پس از نتیجه می­آید.

 • منابع: فهرست­نویسی ارجاعات مقاله برمبنای شیوه‌نامة مجلّه.

 • چکیدة انگلیسی: با قلم Times New Roman با اندازة 11 (200 تا 250 واژه).

3. شیوة تنظیم متن

 • مقاله باید بر صفحة A4، به قلم (فونت) ب. نازنین (B Nazanin) و اندازة 13 با فاصلة سطر 1 در محیط واژه‌‌پرداز 2010 (word 2010) نوشته شده باشد. همچنین فاصله باید از بالا و پایین صفحه، هر کدام 5 سانتی‌متر و از راست و چپ، هرکدام 4.5 سانتی‌متر باشد.

 • چکیده، واژه­های کلیدی، منابع، ارجاعات داخل پرانتز، شعرها و هر مطلبی که درون پرانتز و جدول بیاید، باید با اندازة 11 نوشته شود.

 • ابتدای هر بند، با نیم سانتی‌متر تورفتگی شروع شود؛ البته سطر نخستِ زیر هر عنوان، نباید تورفتگی داشته باشد.

 • نقل­قول‌های مستقیمِ بیش از پنج سطر، جدا از متن اصلی و با یک سانتی‌‌متر تورفتگی از هرطرف و با همان قلم، ولی با اندازة 11 نوشته شود.

 • بخش‌های مقاله با بخش 1 که به مقدمه اختصاص دارد، شروع می­شود. عنوان هر بخش اصلی و زیربخش­ها باید با یک سطر سفید از یکدیگر جدا و سیاه (بولد) نوشته شوند.

 • زیر بخش‌های هر مقاله نباید از سه لایه تجاوز کند؛ مثال: 3-1-4. که بیانگر زیر بخشی از بخش سوم مقاله است.

 • به جز اسامی خاص و نام اصول دستور زبان، سایر پی­نوشت­های لاتین با حرف کوچک آغاز شود.

 • شمارة پی­نوشت‌ها از آغاز تا پایان مقاله باید دنباله­دار باشد و از افراط در دادن پی­نوشت اجتناب شود.

 • درصورت استفاده از اختصارات ناآشنا، فهرست آنها قبل از نخستین کاربرد، در پی­نوشت ذکر شود.

 • چنانچه نویسنده یا نویسندگان در تهیۀ مقاله از منابع مالی سازمان یا نهادهای خاصی استفاده کرده­اند، در پی­نوشت به این مطلب اشاره شود.

 • در تهیۀ نمودارهای درختی و امثال آن از ابزارهایDraw ، Table و Equation در محیط Word استفاده شود تا تنظیم آنها در نسخة نهایی مشکلی به­وجودنیاورد.

 • کلیۀ مثال‌ها، نمودارها و تصاویر باید دارای شمارۀ پیاپی باشد.

 • در واج­نویسی داده­های مربوط به زبان یا گویشی ناآشنا از قلم نسخۀ Doulus Sil IPA استفاده شود.

 • اشعار باید درون جدول تنظیم شود؛ بدین­ترتیب که با استفاده از ابزار table در محیط word، جدولی با سه ستون ایجاد می­کنید و مصرع اوّل را درون ستون اوّل و مصرع دوم را درون ستون سوم قرارمی­دهید. ستون دوم (وسط) نیز برای فاصلة بین دو مصراع درنظرگرفته می­شود. سپس نشانگر را در انتهای هر مصرع قرارمی­دهید و با گرفتن هم­زمان کلیدهای shift و enter مصرع را می­کشید تا انتهای همة مصرع­های هر بیت در یک راستا قرارگیرند.

 •  همان‌طور که گفته شد پاورقی‌های هر صفحه باید طی شماره‌های پشت‌سرهم در پی‌نوشت مقاله و بعد از نتیجه قرارگیرند. ضمناً تأکید می‌شود برای شماره پی­نوشت­ها از ابزار refrences استفاده نکنید، بلکه به صورت دستی شماره‌ی موردنظر را تایپ کنید و با ابزار superscript (توان) که به شکل ایکس به توان 2 در برگه‌ی home  وُرد وجود دارد، عدد تایپ­شده را کوچک کنید و در گوشه‌ی بالای متن قراردهید؛ به­طوری­که درست مانند شماره‌ی ارجاع با استفاده از ابزار رفرنس می­شود.

4. شیوة ارجاع به منابع

1-4. ارجاع داخل متن

 • نام­خانوادگی مؤلّف یا نام معروف، تاریخ نشر اثر: جلد/صفحه یا صفحات. نیازی به نوشتن «ص» برای شمارة صفحات نیست. همچنین اعداد از راست به چپ نوشته شوند؛ مثال: (همایی، 1385: 1/ 15-20)

 • متن ارجاعی (نقل­قول مستقیم) باید داخل گیومه و نشانی آن در انتهای نقل­قول به­ترتیب گفته‌شده، داخل پرانتز قرارگیرد؛ مثل (زرّین‌کوب، 1368: 426/2).

 • اگر در متن به چند اثر از یک نویسنده ارجاع داده شود، هرکدام از آن آثار بر مبنای تفاوت تاریخ نشر تفکیک می‌شود و در منابع پایانی، با نام اثر مشخّص خواهد شد.

 • درصورتی ‌که به دو اثر چاپ‌شده از یک مؤلّف در یک سال ارجاع داده شود، با نوشتن «الف» و «ب» در کنار سالِ چاپ، آنها را از هم متمایز کنید؛ یعنی بعد از نام­خانوادگی مؤلّف، سال چاپ به همراه «الف» یا «ب» نوشته شود؛ برای مثال (نظامی،1389الف: 26)

 • چنانچه در متن به نام مؤلفی اشاره و مطلبی از وی نقل شود، در ارجاع آن در پایان  نقل­قول، تنها به سال و صفحة موردنظر اشاره و از تکرار نام نویسنده خودداری می­شود؛ مثل (1351: 125) و درصورتی که صفحة خاصی مدنظر نباشد، تنها سال درون پرانتز قرارمی­گیرد.

2-4. ارجاع پایانی (منابع)

1-2-4. ارجاع به کتاب

 • نام­خانوادگی مؤلّف یا نام معروف، نام مؤلف، تاریخ نشر اثر (درون پرانتز با یک فاصله بعد از نام نویسنده)، نام کتاب، نام و نام­خانوادگی مصحّح یا مترجم، جلد، نوبت چاپ، محلّ نشر، نام ناشر (بدون ذکر واژة «انتشارات»).

 • نام کتاب کج (ایرانیک) نوشته می‌شود؛ بنابراین، از سیاه­کردن (بولد) یا قراردادن آن در گیومه پرهیز کنید.

2-2-4. ارجاع به مقاله

 • نام­خانوادگی مؤلّف، نام مؤلف، تاریخ نشر اثر (درون پرانتز با یک فاصله بعد از نام نویسنده)، عنوان اصلی مقاله (داخل گیومه)، نام و نام­خانوادگی مصحّح یا مترجم، عنوان اصلی دانشنامه یا فصلنامه و مجلّه (ایرانیک و بدون ذکر واژة مجلّه و...)، دوره یا سال انتشار، شماره، صفحاتی که مقاله در آن آمده است (بدون استفاده از «ص»).

 •  عنوان مقاله تنها در گیومه قرارمی­گیرد و کج یا سیاه نمی­شود.

3-2-4. ارجاع به پایان‌‌نامه

 • نام­خانوادگی مؤلّف، نام مؤلف، سال دفاع (درون پرانتز با یک فاصله بعد از نام نویسنده)، عنوان رساله، مقطع دفاع‌شده، نام و نام­خانوادگی استاد راهنما، نام دانشگاه و دانشکدة محلّ تحصیل دانشجو.

 • نام رسالة دکتری کج (ایرانیک) نوشته می­شود و عنوان پایان­نامة کارشناسی ارشد تنها در گیومه قرارمی­گیرد و کج یا سیاه نمی­شود.

4-2-4. ارجاع به نسخة خطّی و اسناد

 • نام مشهور مؤلّف، نام مؤلف، نام کتاب یا رسالة خطّی یا نسخة عکسی، شمارة نسخه، محلّ نگهداری.

 • در ارجاع به اسناد تاریخی، عنوان سند، شمارة طبقه‌بندی و دسترسی، نام آرشیو و برای میکروفیلم‌‌ها افزون بر مشخصّات کتاب، ذکر شمارة میکروفیلم و محلّ نگهداری، ضروری است.

5-2-4. ارجاع به وبگاه‌‌های اینترنتی

 • نام­خانوادگی مؤلّف، نام مؤلف، تاریخ درج مطلب در وبگاه (درون پرانتز با یک فاصله بعد از نام نویسنده)، عنوان مقاله یا اثر (داخل گیومه)، نشانی الکترونیکی وبگاه.

 • ارجاع به چنین مطالبی در حدّ ضرورت و زمانی است که منابع مکتوب از آن موضوع موجود نباشد.

5.سایر نکات

 • تلفظ اسامی لاتین و نام‌های دشوار، در متن مقاله با حروف لاتین در مقابل آنها و داخل پرانتز ذکر می‌‌شود.

 • هر توضیح اضافی دیگری غیر از ارجاع، در پی­نوشت می‌‌آید.

 • در بخش منابع درصورتی‌ که نام مؤلّف معلوم نباشد، نام اثر جایگزین آن می‌‌شود.

 • در فهرست منابع ابتدا منابع فارسی و عربی، در یک بخش می‌‌آید و سپس منابع انگلیسی، فرانسوی و... در بخشی جداگانه ذکر می‌‌شود.

 • در فهرست منابع، فهرست مقالات از فهرست کتاب­ها نباید جدا نوشته شود.

 • در فهرست منابع درصورتی­که مشخصات منبعی بیش از یک سطر  شد، برای سطر دوم نیم سانتی­متر تورفتگی ایجاد شود.

 • از شماره­گذاری یا قراردادن خط تیره در آغاز مدخل‌های فهرست منابع پرهیز شود.

 • در نقل منابع از زبان­های مختلف، برای بزرگ نوشتن حروف اوّل، از قواعد همان زبان پیروی شود؛ به این معنا که مثلاً در زبان فرانسه جز اسامی خاص، باقی اسامی با حروف کوچک شروع می­شوند، درحالی­که در زبان آلمانی، اسم دستوری با حروف بزرگ نوشته می­شود و باقی کلمات با حروف کوچک و ... .

 • مشخصات دقیق و نشانی پستی نویسندگان باید به شرح ذیل در یک صفحه وُردِ جداگانه و از طریق سامانه همراه با فایل مقاله برای مجله ارسال شود:

 1. سمت: اگر عضو هیئت علمی است لازم است مرتبه وی شامل استادیار، دانشیار یا استاد و نیز گروه درسی و دانشگاه محل تدریس مشخص شود، در غیر این صورت از عنوان «دانشجو» یا «دانش آموخته» با ذکر رشته و دانشگاه محل تحصیل استفاده شود.
 2. تلفن: حتما شماره همراه قید شود.
 3. ایمیل نویسندگان به ویژه نویسنده مسئول قید شود.
 4. نشانی پستی همه نویسندگان به صورت مجزا و دقیق درج شود.

6. مثال برای تهیة فهرست منابع

1-6. کتاب

زرین­کوب، عبدالحسین (1375)، از کوچة رندان؛ دربارة زندگی و اندیشة حافظ، تهران، سخن.

الفارابی، ابونصر (1990)، الحروف، تحقیق محسن مهدی، طبع دوم، بیروت، دارالمشرق.

فردوسی، ابوالقاسم (1376)، شاهنامه، به کوشش سعید حمیدیان، جلد دوم، چاپ چهارم، تهران، قطره.

Lane, Ph. (1992), La périphérie du texte, Ed. Nathan, Paris.

Matthews, B.(1917), The philosophy of the short- story, 4th edition, Longmans, Green, and Co. London.

2-6. مقاله

 شفیعی­کدکنی، محمدرضا (1378)، «تکامل یک تصویر»، زبان و ادبیات فارسی (مجلة دانشکده ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی)، بهار، دورة 16، ش 60، 7-12.

مولوی، محمّدعلی (1369)، «ابن امیل»، دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی، ج 3، تهران، مرکز دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی، 42- 43.

Say, I. and C. Pollard (1991), "An integrated theory of complement control", Language, 67,63-113.

 در پایان توصیه و پیشنهاد می شود برای تهیه مقاله ای پژوهشی آموزه های مندرج در  صفحه پژوهش کار سایت ایرانداک را نیز مطالعه فرمایید

 

فرآیند پیگیری مقاله

 

نویسندگان مسئول مقالات می‌توانند فرآیند تغییر و پیشرفت مقاله‌ی خود را در مراحل بررسی، از طریق صفحه‌ی شخصی خود در سامانه‌ی مجله پیگیری کنند و در صورت نیاز با تلفن مجله (66971170) تماس حاصل فرمایند.  تأکید می‌شود درصورتی‌که پس از یک‌ماه از تغییر قبلی، تغییر جدیدی در سیر بررسی مقاله اتفاق نیفتاد، تلفنی روند بررسی مقاله‌ را پیگیری فرمایید. ضمناً در مدت بررسی مقاله‌ی خود، پیوسته سامانه و ایمیل خویش را بازدید کنید؛ چون هرگونه تغییری از طریق سامانه و ایمیل به شما اطلاع داده می‌شود.

 

هزینه چاپ مقاله در مجله ادب فارسی

مجله ادب فارسی در صورت پذیرش مقاله از سوی داوران، مبلغ 2،000،000 ریال برای انجام امور چاپ دریافت خواهد کرد. به همین منظور لازم است پس از اعلام دفتر مجله مبلغ فوق به حساب شماره 5225435667 نزد بانک ملت شعبه دانشگاه با کد شناسه 2002202202132 به نام حساب اختصاصی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران واریز و تصویر برگه واریزی به ایمیل مجله ارسال شود.