نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه کردستان

2 دانش‌آموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان

چکیده

تذکره‌های عرفانی بنا به ماهیّت مکتوب خود تابع محدودیّت‌های نظام نوشتاری­اند؛ منتها مکالمه­های مندرج در آن‌ها، از منظر روابط میان مشارکان گفت‌وگو؛ اعم از نوبت­گیری­ها، لحن، توالی و غیره، از قواعد ارتباطات شفاهی پیروی می‌کند و حاوی افزوده­های دلالتیِ ضمنی­ای هستند که کشف یا برساخت آن‌ها از جانب خواننده در گرو توصیف و تفسیر آن‌ها به کمک قواعد تحلیل مکالمه است. تذکرة­الاولیاء عطّار تقریباً شاخص­ترین تذکرة عرفانی در فرهنگ ایرانی- اسلامی است که با منطق مذکور سامان یافته است؛ لیکن در خوانش­های مکرّر و متفاوتی که از آن شده، دلالت­های مذکور مغفول مانده است؛ از این‌ رو در نوشتار حاضر پس از مشخص‌کردن چهار رخداد گفتاری الگو و تکرار شونده در تذکرةالاولیاء با تکیه بر مدل تحلیل مکالمة هایمز، موسوم به الگوی «SPEAKING»، رخدادادهای گفتاری مذکور در دو سطحِ «توصیف» و «تفسیر»، طبقه­بندی و تحلیل شده است. نتیجه نشان می­دهد به رغم مضمون­گرایی منتسب به تذکرة­الاولیاء، شیوة تولید و صورت‌بندی مکالمه­های مندرج در رخدادهای گفتاری آن، حاوی دلالت­های افزوده و ضمنی­ای است که در تقویّت یا تثبیت معنا (واقعیّتِ مفروض یا مطبوعِ مؤلّف) راوی بسیار مؤثّر بوده است. نمود این مطلب را می­توان در انتخاب موقعیّت مکالمه­ها؛ اعم از زمان و مکان، چینش مشارکان گفت‌وگو، اهداف مکالمه و ساختار فضایی تعامل، روند توالی رخدادها و شکل نوبت­دهی، منش و لحن گفتار سخن­گویان و مواردی مشابه مشاهده کرد که ضمن آشکارکردن ساختار نظام دانایی میان طبقات یا فِرَق عرفا، میزان پایبندی آن‌ها را به آن باورها نشان می­دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Communicative Structure of the Various Types of Dialogue in Tazkirat al-Awliya (Describing and Interpreting the Features of Speech Events)

نویسندگان [English]

  • Parsa Yaghoobi Janbesoraee 1
  • fateh ahmadpanah 2

1 Professor in Persian Language and Literature, University of Kurdistan

2 Graduate in Persian Language and Literature, University of Guilan

چکیده [English]

Due to their written characteristics, mystic biographies are subject to the restrictions of recorded discourse. However, conversational features like turn-taking, participant’s tone and turn sequences, which are inserted in biographical dialogues, reproduce some spoken language rituals. These dialogues contain some implicit information that can be described and interpreted through a systematic approach to conversation. Tazkirat al-Awliya is the most remarkable mystic biography whose dialogues are organized by following several procedures of spoken language. However, its conversational potentials have not been examined through Conversation Analysis. Therefore, in the following paper, by applying Hymes’ conversational analysis model — known as SPEAKING model — we distinguish and analyze its most frequent speech events in descriptive and interpretive levels. The results indicate that despite the previous findings about dialogue in Tazkirat al-Awliya, which were limited to analyzing dialogue content, the conversational features are produced and formulated in such a way that they can reinforce the intended meaning the author/narrator was trying to convey. This phenomenon can be perceived by studying the author/narrator’s attempts in creating contextualized dialogues with classified and purposeful participants whose tones, conversational sequences, and turn-taking dynamics are profoundly articulated. Such features not only reveal the hierarchal structures of episteme among different groups of mystics, but also cross-examine their loyalty to this hierarchal system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attar
  • Tazkirat al-Awliya
  • Dialogue
  • Hymes’ model
  • Speech events
آقاگل‌زاده، فردوس (1392)، فرهنگ توصیفی تحلیل گفتمان و کاربردشناسی، تهران، علمی.
احمدی، بابک (1379)، چهار گزارش از تذکرةالاولیاء عطّار، تهران، مرکز.
باختین، میخائیل (1387)، تخیّل مکالمه‌ای؛ جستارهایی دربارة رمان، ترجمة رویا پورآذر، تهران، نی.
بهار، محمّدتقی (1337)، سبک‌شناسی، ج2، تهران، توس.
پیش‌قدم، رضا و فاطمه وحیدنیا (1394)، «کاربردهای دعا در فیلم‌های فارسی و انگلیسی در پرتو الگوی هایمز»، جستارهای زبانی، سال 6، ش28، ص53-72.
تفضلّی، احمد (1376)، تاریخ ادبیّات پیش از اسلام، تهران، سخن.
چگینی، ابراهیم (1384)، فرهنگ توصیفی آموزش زبان و زبان‌شناسی کاربردی، تهران، رهنما.
حسن‌پور آلاشتی، حسین و مرضیه حقیقی (1394)، «بررسی مقایسه‌ای گفت‌وگو در گلستان سعدی و قابوس‌نامه‌ی عنصرالمعالی با تکیه بر منطق گفت‌وگویی میخائیل باختین»، پژوهش‌نامة ادبیّات تعلیمی، سال 7، ش26، ص 29-60.
خالقی مطلق، جلال (1357)، «اسدی طوسی»، مجلة دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، ش1، ص68-130.
رضوانیان، قدسیه (1380)، «ابزارها و عناصر شخصیّت‌پردازی در متون داستانی عرفانی»، آینة میراث، سال چهارم، ش2، ص 3-8.
شریف نسب، مریم (1390)، «ارتباط کلامی در شعر کهن فارسی (سؤال و جواب، مکالمه، مناظره و دیالکتیک)»، کهن‌نامة ادب پارسی، سال 2، شمارة3، صص88-71.
شمیسا، سیروس (1369)، انواع ادبی، تهران، فردوس.
عطّار نیشابوری، فریدالدّین (1355)، تذکرةالاولیاء، تصحیح محمّد استعلامی، تهران، زوّار.
موسوی، حمزه و محمّد عموزاده (1393)، «معرفی الگوی نمایه‌ای سیلورستاین و تحلیل مکالمه‌هایی از زبان لری و لکی بر اساس آن، پژوهش‌های زبان‌شناسی»، سال 6، ش10، ص77-96.
میرباقری‌فرد، علی‌اصغر و مریم روضاتیان (1387)، اولیاء در تذکرةالاولیاء، نامة انجمن، سال 8، ش30، ص31-46.
Bernstein, B (1971), Class, Codes and Control, V1, London, Routledge and Kegan Paul.
Herman, V (1998), “Turn Management in Drama”, In Exploring the Languge of Drama, Culpeper et.al (Ed), London, Routledge.
Holmes, J (1992), An Introduction to Sociolinguistics,London and New York, Longman.
Hymes, D (1986), "Models of the Interaction of Language and Social life", In Gumperz, J.J. Hymes, D, «Directions in Sociolinguistics: The Ethnography of Communication», New York, Holts Rinehart & Wiston, pp. 35-71.
Malinowski, B (1923), " The Problem of Meaning in Primitive Language", In Ogden, C.K and Richards, I, The Meaning of Meaning, London: Routldge and Kegan Paul, p.p 146-152.
Trask, R.L. (2007), Language and Linguistics: The key Concept, New York, Routledge.
Whorf, B. L. (1956), "Language, Thought, and Reality: Selected Writings of Benjamin lee Whorf", In Carroll, J. B. (ed), Cambridge, M.I.T Press.