دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 25، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-249 
6. آغاز و انجام شعر در دیدگاه پدیدارشناسانۀ هایدگر

صفحه 101-120

عنایت الله شریف پور؛ فرح ابوطالبی؛ مسعود باقری


7. ساختار ارتباطی انواع مکالمه در تذکره‌‌الاولیاء

صفحه 121-146

پارسا یعقوبی جنبه‌سرایی؛ فاتح احمدپناه


8. کارکرد عنصر «فضا‌سازی» در خلق محتوای حماسی در «هفت‌خان اسفندیار» از شاهنامة فردوسی

صفحه 147-169

اعظم حسین زاده صلاتی؛ سیّدمهدی نوریان؛ سیّدمرتضی هاشمی باباحیدری


11. سرناد در ادبیّات فارسی

صفحه 207-229

ندا بهسان؛ حسن جعفری تبار