دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 26، اسفند 1399، صفحه 1-255 
کارکرد بلاغی وجه جمله در خسرو و شیرین نظامی

صفحه 21-37

روح الله هادی؛ علیرضا حاجیان نژاد؛ زینب نصیری