دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 26، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-255 
2. کارکرد بلاغی وجه جمله در خسرو و شیرین نظامی

صفحه 21-37

روح الله هادی؛ علیرضا حاجیان نژاد؛ زینب نصیری


3. تحلیل و نقد ویژگی‌های پسامدرنی رمان هیس

صفحه 39-57

تیمور مالمیر؛ نجم الدین رستم یونس