نویسندگان

استادیار دانشگاه قم

چکیده

جامی با نگاهی عارفانه هستی را می‌نگرد، می‌فهمد، و تبیین می‌کند. در این تفسیر، عشق کلیدی‌ترین و محوری‌ترین مفهوم است. عشق در این نگاه، تنها نسبتی عاطفی میان دو انسان نیست- که البته این هم هست- بلکه مقوله‌ای است گسترده و فراگیر که با آن هم می‌توان انگیزة آفرینش را فهمید و هم ارتباط متقابل پدیده‌های مختلف هستی را تبیین کرد. آنچه حق را به آفریدن می‌انگیزد، عشق اوست به خویشتن و کمالات پنهان آن و از آنجا که هستی چیزی جز تقیّدات وجود بحت حق نیست، این عشق پس از شکل‌گیری عالم کثرات در تمامی هستی نیز به صورت‌های مختلف جریان می‌یابد و به هر شکل، جلوه‌ای است از همان عشق آغازین، یعنی عشق حق به خویشتن. عشق با این گسترة وسیع خویش، هم انواعی دارد و هم مراحلی. در این مقال کوشش بر آن است که از منظر جامی به برخی عناصر اصلی هرم عشق در منظومة فکری او نگاهی بیفکنیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Jami and the frequent Love Story

نویسندگان [English]

  • Dr.Baha‘ al-Din Eskandari
  • Dr.Mohammad Reza Movahedi

چکیده [English]

Through a mystical glance, Jami looks, understands and explains the universe. In such an interpretation, Love is the most determining concept. Love, in this view, isn’t just an emotional relation between two humans- though it is too- but is a widespread and pervasive category that helps you to find creation stimulus and interrelations in different universal phenomenon. What stimulate God to create are his self-loving and its hidden plenitude. And since the universe is nothing but hidden limitations of God existence, this Love, by formation of the world of exuberances, occurs in all universe dignities. And it is, in any way, the flourishing manifestation of eternal Love, God’s self-loving. With such a wide range, Love has different types and stages. Looking through Jami’s points of view and thoughts to the main elements of Love pyramid is the ultimate objective of present paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attributive Affection
  • Intrinsic Affection
  • Intrinsic Perfection
  • Jami
  • Love
  • mystic