نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ دانشگاه پیام نور

2 دانش‌آموختة کارشناسی ارشد تاریخ ایران دورة اسلامی دانشگاه پیام نور

چکیده

بخشی از پیشینة ادبی و تاریخی ایران، در آثاری به جای مانده که حاصل ترجمه و یا اقتباس از متون مکتوب به زبان‌‌های دیگر است. این ترجمه‌‌ها را «میرزا»های مسلّط به زبان و ادبیّات فارسی انجام می‌دادند. سبک نگارش این آثار همان سبک نگارش دورة زمانی ترجمه است. دورة قاجاریه از مهمّ‌ترین دوره‌‌های ترجمه در تاریخ ایران از زبان فرانسوی و انگلیسی است.
هدف این مقاله، بررسی و ارزیابی نقش و جایگاه ترجمه از زبان انگلیسی به زبان فارسی، در مقایسه با زبان فرانسوی، در بخشی از دورة قاجار است.
در این پژوهش، ضمن بررسی تاریخ ترجمه از زبان انگلیسی به فارسی، با اتّکا به تعداد آثار ترجمه‌شده و تعداد مترجمان دارالتّرجمة ناصری، پیشی گرفتن زبان فرانسه از زبان انگلیسی نشان داده، و زمینه‌‌ها و عوامل این امر شناسایی و بررسی شده است.

عنوان مقاله [English]

Translation in Qajar Period (From 1796 up to the end of Mozafary Era)

نویسندگان [English]

  • Hooshang khosrowbeigi 1
  • Mohammad Khaled Feizi 2

1

2

چکیده [English]

An important part of Iranian literary and historical background is remained in works had been translated or adopted from other texts written in other languages. They were done by translators, called “Mirzas”, who were masters in Persian literature. Their writing style was completely matched with the style of their period. Qajar’s era is considered as a prominent period in both French and English translation to Persian.
This paper is going to study and evaluate the translation of English texts in to Persian and comparing it with texts translated from French in Qajar period.
Surveying the history of English-Persian translation in Nasseri Translation center on the basis of some translations and translators, this article is to elucidate the reasons and factors of French surpassing to English in translation pieces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • English language
  • French Language
  • History of translation
  • Nasser al-Din Shah
  • Persian language
  • Qajar dynasty