دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 1-146 (ادب فارسی)