نویسندگان

1 استادیار دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه تهران

2 مربّی گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی خمین

چکیده

در بیشتر کتاب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بدیع فارسی و عربی، در بحث حسن تخلّص، به برخی از آنچه گریز به ستایش را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آراید و آنچه موجب زشتی آن می‌شود، اشاره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی شده و نمونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی از گریز نیک آورده شده است. امّا توجّه به اصول فصاحت و بلاغت، همچنین مجموع? شرایط ستایش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه‌ها و نمونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های گریز استادان ستایش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سرایی در ادب فارسی، نکات بیشتری را در این باره روشن می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازد.
نوشت? پیش روی، پس از بررسی ستایش‌نامه‌های فارسی و آرای بدیعیان و ناقدان عرب و ایرانی، به اصول گریز نیک می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پردازد و برای نخستین بار، بیش از سی نمون? زشتیِ گریز را تا آغاز سد? هفتم، همراه با تبیین هفت عیب لفظی آنها،

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A critical approach on apt-transitions in Persian panegyric Odes up to the seventh century

نویسندگان [English]

  • Shahram Azadian 1
  • Reza Khabbaz-ha 2

چکیده [English]

There are some comments and examples on the qualities that make a panegyric apt-transition a good-one or a bad-one in Arabic and Persian rhetoric books. But a deeper look on the principles of rhetoric and the study of panegyric masters’ poems would lead us to get some more information about this subject. Analyzing some Persian panegyric poems and criticizing the opinions of the Persian and Arabic rhetoricians, this article focuses on the principles of a well-made apt-transition and, for the first time, analyses about thirty examples of weak apt-transitions and reveals their verbal faults.

کلیدواژه‌ها [English]

  • apt-transition
  • Ode
  • panegyric poetry
  • Persian Poetry
  • Rhetoric