نویسندگان

1 استاد دانشگاه خوارزمی (تربیت معلّم سابق)

2 دانشجوی دکتری دانشگاه خوارزمی (تربیت معلّم سابق)

چکیده

«حلقه در گوش کردن» آیینی کهن است که در میان اقوام و گروه‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف اجتماعی، و برای مقاصد گوناگون معمول بوده است. بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد که از گذشته‌های دور، هم در گوش انسان‌‌‌‌ها و هم در گوش حیوانات حلقه می-‌‌‌کرده‌‌‌‌اند و هرچند گونه‌‌‌‌هایی از آن را به قصد زینت و آرایش به کار می‌‌‌‌برده‌‌‌‌اند، غالباً برای گروه‌‌‌‌های فرودست جامعه، نشان? غلامی و بردگی بوده است. نگارندگان در این مقاله، با تأمّل در پیشین? این آیین در طول تاریخ و استخراج شواهد و نمونه‌‌‌‌های متعدّد آن از متون ادبی و تاریخی، کاربردها و معانی مختلف و تنوّع جنس و شکل این حلقه‌‌‌‌ها را در عرص? تاریخ و ادب فارسی نشان داده‌‌‌‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

To wear Ear-ring in Persian History and Literature

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Abedi 1
  • Abbas Beg Jan Beg Jani 2

چکیده [English]

“Ear-ring wearing " is an ancient ritual that was common among folks and different social groups, and was done for various purposes. It has been shown in the studies that both humans and animals were being worn ear-ring from longs ago. Although some kinds of them were used as an adornment or makeup tool, but the ear-rings were mostly considered as a sign of slavery. Contemplating on the historical background of such ritual and utilizing several samples out of literary and historical texts, the authors of present article try to explain the usage, the meaning and the shape of ear-rings throughout Persian history and literature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earrings
  • Ear-ring wearing
  • Persian History and literature
  • Ritual
  • Slavery Ring