نویسندگان

1 استادیار دانشگاه خوارزمی (تربیت معلّم سابق)

2 دانشجوی دکتری دانشگاه خوارزمی (تربیت معلّم سابق)

چکیده

از مهمّ‌ترین ویژگی‌های شعر مهدی اخوان ثالث (1307-1369) روایی بودن آنهاست؛ امّا آنچه به شعرهای روایی او برجستگی ویژه‌ای می‌بخشد و آن را از آثار شاعران معاصرش متمایز می‌سازد، شیوه‌ها و شگردهای او در روایت است. وی در شعر از عنصر روایت به گونه‌ای خاصّ استفاده کرده است که با وجود نقش برجستة بسیاری از شگرد (=تکنیک)‌ها، ساختار روایی شعر هرگز لطمه‌ای به جوهر شعر نمی‌زند. به عبارت دیگر، در آثار او بیش از آنکه شعر در خدمت روایت داستانی قرار گرفته باشد، عناصر داستانی و روایی به خدمت شعر درآمده‌اند. این مقاله به بررسی و تحلیل شگردهای روایت شامل: شخصیّت‌پردازی، گفت‌وگو، توصیف، فضاسازی، شیوة آغاز روایت‌ها، شیوه‌های بیان نمایشی، نقطة اوج و فرود، مرحلة ‌گذار در منظومه‌های روایی اخوان ثالث می‌پردازد و کارکرد ویژة هر یک را در شعر او نشان می‌دهد.

عنوان مقاله [English]

Narration Techniques in Akhavan’s Narrative Poems

نویسندگان [English]

  • Mohammad Shadrooy Manesh 1
  • Azam Baramaki Baramaki 2

چکیده [English]

Narrative style is the main feature of Mehdi Akhavan Sales (1928-1990), one of the famous contemporary Persian poets. But what gives a special prominence to his narrative poems and makes it distinct from the works of other contemporary poets is his idiosyncratic use of narrative techniques and methods. He employed in his works the element of narration in a distinctive manner. Although, the narrative techniques mostly appear in his poems, they have been used in a way that they never distort the essence of his poems. In his works, techniques of narrative are at the service of the poetry, rather than the poetry being at the service of narrative. Characterization, dialogue, creation an ambiance/atmosphere, creation or using myths, applications of symbols and symbolic language are narration techniques being discussed, in this article, to indicate their special functions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mehdi Akhavan Sales
  • Narration Techniques
  • Narrative Poetry
  • Narrator