سایۀ نثر قاجار بر شیوۀ نگارش فارسی امروز

نویسندگان

1 استاد دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در این پژوهش، چهار متن را از ‏میان نثرهای قاجار بدین شرح برگزیده‌ایم: ناسخ‌التواریخ اثر محمّدتقی لسان‌الملک سپهر، مسالک‌المحسنین اثر عبدالرّحیم تبریزی، مجمع‌الفصحا اثر رضاقلی‌خان هدایت و هزار و یک شب ترجم? عبداللّطیف تسوجی تبریزی. سپس در آنها مهمّ‌ترین اشکال‌های نگارشی و ویرایشی را در ‏حوزه‌های فعل، نشانه‌های جمع، واژه‌ها و ترکیبات، قید، حروف، مصدر، صفت بررسی کرد‌ه‌ایم و ادام? آنها را در نثر فارسی امروز نشان داد‌ه‌ایم. در پایان، مهمّ‌ترین مشکلات نگارشی نثر قاجار و ادام? آنها را در نثر فارسی امروز در حوزه‌های یادشده دسته‌بندی کرده‌ایم. فرضی? تحقیق آن است که نثر دوران قاجار، در عین ارزشمندی، مشکلات نگارشی و ویرایشی درخور توجّهی دارد و ادام? این مسائل را در نثر فارسی امروز نیز به روشنی می‌توان دید. هدف ما از این پژوهش، آن است که مشکلات نگارشی و ویرایشی را در نثر فارسی امروز، ریشه‌یابی و نویسندگان را متوجّه آنها کنیم تا اجازه ندهند این مسائل به نوشته‌هایشان راه یابد.

کلیدواژه‌ها