نویسندگان

1 استاد دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در این پژوهش، چهار متن را از ‏میان نثرهای قاجار بدین شرح برگزیده‌ایم: ناسخ‌التواریخ اثر محمّدتقی لسان‌الملک سپهر، مسالک‌المحسنین اثر عبدالرّحیم تبریزی، مجمع‌الفصحا اثر رضاقلی‌خان هدایت و هزار و یک شب ترجم? عبداللّطیف تسوجی تبریزی. سپس در آنها مهمّ‌ترین اشکال‌های نگارشی و ویرایشی را در ‏حوزه‌های فعل، نشانه‌های جمع، واژه‌ها و ترکیبات، قید، حروف، مصدر، صفت بررسی کرد‌ه‌ایم و ادام? آنها را در نثر فارسی امروز نشان داد‌ه‌ایم. در پایان، مهمّ‌ترین مشکلات نگارشی نثر قاجار و ادام? آنها را در نثر فارسی امروز در حوزه‌های یادشده دسته‌بندی کرده‌ایم. فرضی? تحقیق آن است که نثر دوران قاجار، در عین ارزشمندی، مشکلات نگارشی و ویرایشی درخور توجّهی دارد و ادام? این مسائل را در نثر فارسی امروز نیز به روشنی می‌توان دید. هدف ما از این پژوهش، آن است که مشکلات نگارشی و ویرایشی را در نثر فارسی امروز، ریشه‌یابی و نویسندگان را متوجّه آنها کنیم تا اجازه ندهند این مسائل به نوشته‌هایشان راه یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Shadow of Qajar Texts on Contemporary Style of Persian Prose Writing

نویسندگان [English]

  • Ahmad Khatami 1
  • Mozhgan Asghary Taraghy 2

چکیده [English]

In present research, four of Qajar prose works were initially selected as following: Nasekh al-Tavarikh of Muhammad Taghi Lesan al-Molk Sepehr, Masalek al-Mohsenin of ‘Abd al-Rahim Tabrizi, Majma’ al-Fosaha of Reza Gholi Khan Hedayat, and Hezar-o-yek Shab translated by ‘Abd al-Latif Tasuji Tabrizi. Their most important writing and editing errors such as verbs, plural signs, words and structures, adverbs, conjunctions, infinitives and adjectives and their continuation up to contemporary Persian prose were shown and analyzed to be classified in different categories at last. The research hypothesis is that Qajar prose, despite of its productivity and worth, has many remarkable writing and editing errors, and we can easily see the continuation of these problems in Persian contemporary prose. We intend, in this article, to trace the writing and editing problems of Persian contemporary prose and convince the writers to stop such errors being penetrated in their own works.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Editing
  • Qajar prose
  • Stylistics
  • Writing