دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-256 
3. گرز گاوسر فریدون و منشأ آن

صفحه 39-57

محمود جعفری دهقی؛ مجید پوراحمد