دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 1-256 

گرز گاوسر فریدون و منشأ آن

صفحه 39-57

محمود جعفری دهقی؛ مجید پوراحمد


علمی- پژوهشی

داستان‌‌‌وارگی در غزلیّات شمس

صفحه 59-76

داوود اسپرهم؛ سمیّه اسدی