دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 1-228 
اشعار یونانی در دیوان کبیر مولوی

صفحه 21-58

محمّدیوسف نیّری؛ شیرین رزمجو بختیاری؛ الهام خلیلی جهرمی


شگردهای طنزآفرینی خاقانی

صفحه 111-130

محمّدرضا ترکی؛ موسی دامن‌کش


نقش منابع جنبی در تصحیح بستان‌العارفین و تحفةالمریدین

صفحه 131-147

تهمینه عطائی کچوئی؛ سعید بزرگ بیگدلی؛ ناصر نیکوبخت