نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصّصی زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه تهران

2 دانش‌آموختة کارشناسی ارشد زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه کاشان

چکیده

روایت به اَشکال مختلف و بی‌شمار در همة اعصار و مکان‌ها و جوامع حضور دارد. روایت با تاریخ بشر آغاز می‌شود و در هیچ کجا ملّت بی‌روایتی وجود نداشته است. روایت درست مانند زندگی است؛ چرا که انسان تحت تأثیر منطق روایی داستان است و در نتیجه ساختار روایات همچون زندگی مختلف آدمیان از گستره‌ای وسیع برخوردار است. آنچه موجب تمایز اَشکال روایت می‌شود، شیوة به‌کارگیری عناصر روایی شامل پی‌رنگ، راوی و... در یک داستان است. در این جستار قصد داریم تکنیک روایی و روش خاصّی را که صادق هدایت و عبّاس معروفی به ترتیب در بوف کور و پیکر فرهاد، به عنوان رمان‌های مدرن، به کار گرفته‌اند، بررسی کنیم و سرانجام به دستور زبان این دو نویسنده پی ببریم و تمایز روایت آنها را نشان دهیم. همچنین با ذکر مثال‌هایی از هر دو داستان، پیچش‌ها و تعقیدهای هر کدام را بازنماییم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Nnarrative in Hedayat’s Boofe Koor and Maroofi’s Paykare Farhad

نویسندگان [English]

  • Aliasghar Eskandari 1
  • Sadegh Javadi 2

1 PhD candidate of Persian Language and Literature, University of Tehran

2 MA. Graduate in Persian Language and Literature, University of Kashan

چکیده [English]

Narrative has being existed in many different forms through communities in all places and all times. It began with human history, and there has been no nation with any narrative. Narrative is just like life. Since the man is under the influence of story’s narrative logic, the structure of [1]narration has an extensive range just like the variety of lives of human societies. What makes the narrative forms look different is the way the narrative elements such as plot, narrator, etc. are being used in the story. We examine, in this paper, the narrative techniques and specific methods used by Sadegh Hedayat and Abbas Maroufi in their modern novels, Boofe Koor and Paykare Farhad, respectively. Finally, we try to realize and find out the author’s linguistic syntax and Show the distinctions exist between two narratives, and also, to represent the ambiguity of each work exposing some examples from both stories. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Narration
  • Syntax
  • Peykare Farhad
  • Boofe Koor
  • Abbas Maroufi
  • Sadegh Hedayat
منابع
آدام، ژان میشل و فرانسواز رواز (1383)، تحلیل انواع داستان، ترجمة آذین حسین‌زاده و کتایون شهپرراد، چاپ اوّل، تهران، قطره.
آل احمد، جلال (1370)، هفت مقاله، چاپ دوم، تهران، امیرکبیر.
آلوت، میریام (1368)، رمان به روایت رمان‌نویسان، چاپ اوّل، تهران، مرکز.
اخوّت، احمد (1371)، دستور زبان داستان، چاپ اوّل، اصفهان، فردا.
ارسطو (1385)، ارسطو و فنّ شعر، ترجمة عبدالحسین زرّین‌کوب، تهران، امیرکبیر.
بارت، رولان (1387)، درآمدی بر تحلیل ساختاری روایت‌ها، ترجمة محمّد راغب، چاپ اوّل، تهران، صبا.
پارسی‌پور، شهرنوش (1368)، طوبا و معنای شب، سوم، تهران، اسپرک.
پاینده، حسین (1386)، مدرنیسم و پسامدرنیسم در رمان، چاپ اوّل، تهران، روزنگار.
پراپ، ولادیمیر (1368)، ریخت‌شناسی قصّه‌های پریان، ترجمة فریدون بدره‌ای، چاپ اوّل، تهران، توس.
تسلیمی، علی (1388)، گزاره‌هایی در ادب معاصر ایران، چاپ اوّل، تهران، آمه.
تولان، مایکل.جی (1383)، درآمدی نقّادانه و زبان‌شناختی بر روایت، ترجمة ابوالفضل حرّی، چاپ اوّل، تهران، بنیاد سینمایی فارابی.
جولایی، رضا (1374)، سوء قصد به ذات همایونی، تهران، جویا.
حسین‌زاده، آذین (1383)، زن فتّانه، زن آرمانی (بررسی تطبیقی جایگاه زن در ادبیّات)، چاپ اوّل، تهران، قطره.
ریکور، پل (1373)، زندگی در دنیای متن (شش گفت‌وگو و یک بحث)، ترجمة بابک احمدی، چاپ دوم، تهران، مرکز.
سجودی، فرزان (1382نشانه‌شناسی کاربردی، چاپ اوّل، تهران، قصّه.
شمیسا، سیروس (1372)، داستان یک روح (شرح متن کامل بوف کور صادق هدایت)، چاپ پنجم، تهران، فردوس.
فورستر، ادگار مورگان (1384)، جنبه‌های رمان، ترجمة ابراهیم یونسی، چاپ پنجم، تهران، نگاه.
گلشیری، هوشنگ (2009)، جن‌نامه، آلمان.
مارتین، والاس (1386)، نظریّه‌های روایت، ترجمة محمّد شهبا، چاپ دوم، تهران، هرمس.
معروفی، عبّاس (1381)، پیکر فرهاد. چاپ هفتم، تهران، ققنوس.
ــــــــ (1382)، سال بلوا، چاپ پنجم، تهران، ققنوس.
مقدادی، بهرام (1378). فرهنگ اصطلاحات نقد ادبی از افلاطون تا عصر حاضر، چاپ اوّل، تهران، فکر روز.
مکاریک، ایرناریما (1385)، دانشنامة نظریّة ادبی معاصر، ترجمة محمّد نبوی و مهران مهاجر، چاپ دوم، تهران، آگه.
ملک‌پور، جمشید (1372)، هفت دهلیز، تهران، مرکز.
میرعابدینی، حسن (1377)، صد سال داستان‌نویسی ایران، چاپ اوّل، تهران، چشمه.
هدایت، صادق (1383)، بوف کور، تهران، صادق هدایت.
همایون کاتوزیان، محمّدعلی (1373)، دربارة بوف کور، چاپ اوّل، تهران، مرکز.