دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 23، شهریور 1398، صفحه 1-260 
تصحیح چند تصحیف و تحریف در دیوان خاقانی شروانی

صفحه 161-179

زهرا نصیری شیراز؛ نصرالله امامی؛ سجاد دهقان


ضرورت توجّه به صبغة روایی در تصحیح و فهم اشعار خاقانی

صفحه 201-219

امیر سلطان محمدی؛ سید منصور سادات ابراهیمی


دیالکتیک شعر قدسی و شهود معنا در اندیشة بیدل دهلوی

صفحه 221-240

مجید آزادبخت؛ حسنعلی پورمند؛ مینا محمدی‌وکیل