دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 24، اسفند 1398، صفحه 1-236 

علمی- پژوهشی

«تصدیر» و نقد آرای بدیعیان دربارۀ آن

صفحه 1-20

تقی پورنامداریان؛ روح الله هادی؛ زیبا اشراقی


تمثیل، گونه‌ها و کارکرد آن در پنج اثر منثور تاریخی

صفحه 133-153

سید مرتضی میرهاشمی؛ حبیب الله عباسی؛ الهام صالحی


شیوۀ تشبیه‌سازی سعدی

صفحه 155-176

محمدحسن حسن زاده نیری؛ علی اصغر حمیدفر


دوگانه‌انگاری از نظر دکارت و مولوی

صفحه 199-218

علی مرتضی زندی؛ ابراهیم رحیمی زنگنه؛ خلیل بیگ‌زاده