دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 24، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-236 
1. «تصدیر» و نقد آرای بدیعیان دربارۀ آن

صفحه 1-20

تقی پورنامداریان؛ روح الله هادی؛ زیبا اشراقی


8. تمثیل، گونه‌ها و کارکرد آن در پنج اثر منثور تاریخی

صفحه 133-153

سید مرتضی میرهاشمی؛ حبیب الله عباسی؛ الهام صالحی


9. شیوۀ تشبیه‌سازی سعدی

صفحه 155-176

محمدحسن حسن زاده نیری؛ علی اصغر حمیدفر


11. دوگانه‌انگاری از نظر دکارت و مولوی

صفحه 199-218

علی مرتضی زندی؛ ابراهیم رحیمی زنگنه؛ خلیل بیگ‌زاده