دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 22، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-235 
5. زبان قصاید ناصرخسرو در سطح نحوی

صفحه 79-102

مهدی علیایی مقدم؛ پدرام شهبازی بختیاری


9. تصحیح چند بیت از دیوان منوچهری

صفحه 161-178

راضیه آبادیان؛ تقی پورنامداریان