دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 22، اسفند 1397، صفحه 1-235 

علمی- پژوهشی

ساختارشکنی در صفت‌ها و ناگفته‌های پیرامون آن

صفحه 1-17

عبّاسعلی وفایی؛ احمد سبحانی درگاه


زبان قصاید ناصرخسرو در سطح نحوی

صفحه 79-102

مهدی علیایی مقدم؛ پدرام شهبازی بختیاری


تصحیح چند بیت از دیوان منوچهری

صفحه 161-178

راضیه آبادیان؛ تقی پورنامداریان