دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 19، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-220 
7. خاقانی و ایماژیسم

صفحه 113-131

سید جواد مرتضایی؛ سید محسن حسینی وردنجانی


8. بررسی و تحلیل روابط ترامتنی رمان نوشدارو با شاهنامه

صفحه 133-151

علیرضا امامی؛ سید محمد صاحبی؛ فاطمه زمانی


11. تحلیل اصطلاح برات در متون دانش استیفا

صفحه 187-205

محمد شادروی منش؛ نفیسه ایرانی