نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه خوارزمی

2 دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه خوارزمی

چکیده

نعت حضرت رسول اکرم(ص) از زمان ظهور اسلام، هم فصل مشترک مذهبی– ادبی فرقه‌های مختلف دین اسلام است و هم فتح‌الباب دیوان‌های اغلب شاعران عربی و فارسی است. در بلاغت فارسی و عربی، نعت، زیرگونة مدح معرفی شده است. خاقانی شروانی یکی از شاعران مداح زبان فارسی‌ است که در دیوان خود و به‌ویژه در قصایدش، نعتیّه‌های فراوانی در قالب مدح سروده است. این پژوهش می‌کوشد به روش تحلیلی- توصیفی در قلمرو قصاید خاقانی، روشن کند که نعتیّه‌های وی دارای چه ساختار و مضمونی است و چه اغراض و ابزاری در این زیرگونة ادبی- بلاغی وجود دارد. با تأمل و دقّت در نعتیّه‌های فراوان خاقانی دریافتیم که این زیرگونة ادبی دارای مضامین و درون‌مایه‌های ژرف دینی است که با کمال صداقت و رعایت معیارهای اخلاقی، مستند به تاریخ، به دور از اغراق‌های افراطی و با هدف التجا و تمسک به حضرت رسول(ص) در لحظات دشوار، شناسایی معارف و آموزه‌های دینی و مذهبی و ... سروده شده است.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the Praising the Prophet Muhammad (PBUH) in the Odes of Khāghāni

نویسندگان [English]

  • Abbas Mahyar 1
  • Leyla Karami 2

1 Professor in Persian Language and Literature, University of Kharzmi

2 Ph.D. Student in Persian Language and Literature, University of Kharzmi

چکیده [English]

Praising the Prophet Muhammad (PBUH) has been a common religious-literary ritual in different Islamic sects and the introduction of many Divans by the Persian and Arab poets since the rise of Islam. Praising (Na'et) is introduced as the subspecies of eulogy (Mad'h) in Persian and Arabic rhetoric. Khāghāni Shirvani is one of the prominent Persian panegyrists who has composed many praising (Na'tiyya) in eulogy format in his works, especially in his odes. It has been tried to clarify, through a descriptive-analytic method, the structure and the content of his praising poems and to show what kind of possibilities and intentions are in this rhetoric-literary subspecies. Deliberating and scrutinizing in several praising works of Khāghāni we found that this literary subspecies has profound religious themes and contents that are composed honestly, respectful to ethical standards, historically documented, far from extreme exaggeration, with the aim of seeking the help of the holy prophet (PBUH) in difficulties and to understand religious teachings.     

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian Poetry
  • Khāghāni
  • Praising
  • Praise of the Prophet
  • Muhammad (PBUH)
ابن­منظور، محمد بن مکرم (1408)، لسان العرب المحیط، تحقیق یوسف خیاط، جزء السادس، بیروت، دارالجیل و دار لسان العرب.
الفاخوری، حنا (1393)، تاریخ ادبیّات زبان عربی، ترجمة عبدالمحمد آیتی، چاپ نهم، تهران، توس.
جامی، احمد (1385) بهارستان و رسائل، تصحیح اسماعیل حاکمی، چاپ پنجم، تهران، انتشارات اطلاعات.
جاوید، هوشنگ (1388)، پرند ستایش در ایران، تهران، سوره مهر.
خاقانی، بدیل بن علی (1387)، تحفة العراقین، به کوشش علی صفری آق قلعه، تهران، میراث مکتوب.
                       (1382)، دیوان خاقانی، تصحیح و تعلیق به کوشش ضیاء‌الدین سجادی، چاپ هفتم، تهران، زوّار.
دهشیری، سیدضیاءالدین (1348)، نعت حضرت رسول اکرم(ص)، تهران، بی‌نا.
رادمنش، عطامحمد (1388)، «بازتاب کمال نبوی در دیوان خاقانی»، پژوهشنامه ادبیّات تعلیمی، زمستان، ش 4، 23ـ44.
رئیسیان، غلام‌رضا و هوشنگ استادی (1391)، «تجلی شخصیت پیامبر در شعر فارسی عالمان حوزوی شیعی»، ادبیّات و هنر دینی، ش 3، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، 173- 197.
زرین‌کوب، عبدالحسین (1389)، دیدار با کعبة جان (دربارة زندگی، آثار و اندیشة خاقانی)، تهران، سخن.
 سجادی، علی (1390)، خاقانی، ستایشگر پیامبر و کعبه، تهران، سخن‌گستر.
صفری، جهانگیر و روشنک رضایی (1386)، «سیمای پیامبر اعظم در دیوان خاقانی»،پژوهش زبان و ادبیّات فارسی، ش 9، 95 -114.
عوفی، محمد (1321 )، لباب الالباب، به سعی و اهتمام و تصحیح افل عباد و ادوارد برون، لیدن، مطبعه بریل.
قره‌بگلو، سعیدالله (1382)، «سیمای حضرت محمد(ص) در شعر خاقانی»، ادبیّات فارسی،  ش 1، 51-77.
قیروانی، حسن بن رشیق (1408ق)، العمده فی محاسن الشعر و آدابه، تحقیق محمد قرقزان، بیروت، دارالمعرفة.
کریم‌زاده، زهرا (1387)، «سیمای پیامبر (ص) در دیوان خاقانی»، کیهان فرهنگی، ش261 و 262، 42– 48.
ماهیار، عباس (1388)، گنجینة اسرار؛ شرح مشکلات خاقانی، چاپ دوم، کرج، جام گل.
محسنی، مرتضی و همکاران (1390) « بازتاب زیبایی‌شناسی سیمای پیامبران در قصاید خاقانی»، متن شناسی ادب فارسی، دوره 3، ش 11، 59-108.
محسنی­نیا، ناصر و سیدامیر جهادی (1389)، «نقد و بررسی مدایح نبوی کعب بن زهیر و خاقانی»، لسان مبین، ش 2، 171-195.
هاشمی، احمد (1368)، جواهر الادب فی ادبیات و انشاء العرب، چاپ چهارم، تهران، استقلال.