دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 20، اسفند 1396، صفحه 1-149 
بررسی تصحیح عبهرالعاشقین (کربن- معین) از نگاه بایسته‌های تصحیح

صفحه 41-60

سید محمد راستگوفر؛ تقی پورنامداریان؛ سید محمدفرید راستگوفر


نظریّة ادبی سبک هندی؛ با تأکید بر اشعار صائب تبریزی

صفحه 133-149

شهربانو بابایی؛ عبداله طلوعی آذر؛ فاطمه مدرسی