دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 18، اسفند 1395، صفحه 1-196 

علمی- پژوهشی

تغزل عربی متن پنهان تغزل فارسی

صفحه 1-20

حبیب الله عباسی؛ سید مرتضی میرهاشمی؛ عفت نقابی؛ زهرا سعادتی نیا


خروجگاه و مترادفات آن در متون کهن فارسی

صفحه 133-142

محمود ندیمی هرندی؛ تهمینه عطائی کچوئی