دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 17، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-232 
4. بررسی تشبیهات حوزه‌ای عشق در عبهرالعاشقین روزبهان بقلی

صفحه 57-76

حسین آقاحسینی؛ سیدعلی اصغر میرباقری فرد؛ مریم نافلی


6. رابطة معنایی جمله‌وارة پایه و پیرو در جمله‌های شرطی زبان فارسی

صفحه 93-112

سیدمحمدرضا ابن الرسول؛ سمیه کاظمی نجف آبادی؛ مهری کاظمی