نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مقالة حاضر شواهد و اسنادی را بررسی می­کند که پایگاه ادبی فارسی دری را در خوزستان قدیم، تا پیش از تکوین گونة ادبی معیار، یعنی تا پایان قرن ششم هجری قمری روشن می­کند. این اسناد را  می­توان به دو دسته تقسیم کرد: نخست، شعرای منسوب­به خوزستان که در تذکره­ها و تواریخ از آنان یاد شده و ابیاتی نیز به ایشان نسبت داده شده است؛ شامل ابوالعلاء شوشتری، دهقان خوزی، شعرای     آل­بنجیر و بختیاری اهوازی؛ دوم، آثار منثور نگاشته­شده در خوزستان، یعنی تفسیر ابوعلی جبائی و تفسیر ام­الکتاب. از شعرای نامبرده، بختیاری اهوازی به احتمال بسیار شخصیّتی مجعول است و از زندگی و آثار باقی نیز اطلاع چندانی نداریم؛ لذا قضاوت دربارة سهم ادبی ایشان در تاریخ ادب دری آسان نیست. در وجود یا محل نگارش آثار منثورِ مذکور نیز قطعیّتی وجود ندارد. نظر به این مقدمات، می­توان گفت که هرچند سهم ادبای خوزستان در شکل­گیری فارسی معیار ادبی (در قرن هفتم هجری) در مقایسه با ادبای خراسان بسیار ناچیز است، بی­تردید مردم خوزستان با ادبیّات دری آشنایی داشته و به نوبة خود سهمی در گسترش و حرکت آن به­سوی زبانی معیار ایفا کرده­اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Review of the Literary Base of Early Modern Persian (Darī Persian) in Khuzestan

نویسنده [English]

  • Seyyed Mehdi Dadras

چکیده [English]

Some evidences and documents that clarify the literary position of Darī Persian in Old Khuzestan have been analyzed in present essay prior to the development of the standard literary genre or until the end of the 12th century. The evidences can be divided into two groups: First, those belong to the poets attributed to Khuzestan - including Abul ʽAlā Shushtari, Dihqān-i Khuzi, poets of the house of Bunjir, and Bakhtiari of Ahwāz - whose verses have been quoted in Tadhkiras and history books. Secondly, the prose works written in Khuzestan, such as the Quranic interpretations of Abu ʽAli Jubbāʼi and another interpretation Umm al-kitāb. Among the above-mentioned poets, Bakhtiari Ahwazi is probably a counterfeit personality and there is little biographical information about the others; therefore it is so hard to judge on their literary contribution in the history of Darī literature. There is also uncertainty about the existence of the mentioned prose texts or their real geographical origins. Based on these facts, however, the authors of Khuzestan, in comparison to those of Khorasan, seem being familiar with Darī literature even before the rise of the standard literary Persian during 13th century and had an important role in its expansion and moving toward a standard language.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Early Modern Persian
  • the Standard Literary Persian
  • Darī
  • Khuzestan
  • History of Literature
اداره­چی گیلانی، احمد (1370)، شاعران همعصر رودکی، تهران، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.
اسدی طوسی، ابومنصور علی (1319)، لغت فُرس، به تصحیح و اهتمام عباس اقبال، طهران، چاپ­خانة مجلس.
اشمیت، رودیگر (1387)، راهنمای زبان­های ایرانی، ترجمة آرمان بختیاری و دیگران، زیرنظر حسن رضایی باغ­بیدی، جلد 2، چاپ دوم، تهران، ققنوس.
امام اهوازی، محمدعلی (1388)، کهن­شعرای خوزستان، به اهتمام و مقدمة محمدحسین حکمت­فر و محمدحسن عرب، دزفول، دارالمؤمنین.
اوحدی بلیانی، تقی­الدین محمد (1389)، عرفات العاشقین و عرصات العارفین، تصحیح ذبیح­الله  صاحب­کاری و آمنه فخراحمد، با نظارت علمی محمد قهرمان، جلد 1 و 5، تهران، مرکز پژوهشی میراث مکتوب و کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.
بختیار، مظفر و حمید رضایی (1387)، «شعرهای کهن فارسی در کتاب ارشاد قلانسی»، مجلة دانشکده­ی ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه تهران،  تابستان، ش 186، 1-26.
براون، ادوارد (1381)، تاریخ ادبیّات ایران (از فردوسی تا سعدی)، ترجمه و حواشی فتح­الله مجتبائی، جلد 2، چاپ ششم، تهران، مروارید.
دائرةالمعارف بزرگ اسلامی (1374)، «آل بنجیر»، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، جلد 1، چاپ دوم، تهران، مرکز دائرة­المعارف بزرگ اسلامی، 611-613.
رادویانی، محمد (1380)، ترجمان البلاغه، تصحیح احمد آتش، به کوشش توفیق سبحانی و اسماعیل حاکمی، چاپ اوّل، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
ریپکا، یان و دیگران (1385)، تاریخ ادبیّات ایران (از دوران باستان تا قاجاریه)، ترجمة عیسی شهابی، چاپ سوم، تهران، علمی و فرهنگی.
سعدی، مشرف­الدین مصلح (1384)، گلستان، تصحیح غلامحسین یوسفی، چاپ هفتم، تهران، خوارزمی.
صادقی، علی­اشرف (1371)، «زبان تفسیر ابوعلی جبائی چه بوده است؟»، هفتاد مقاله؛ ارمغان فرهنگی به دکتر غلامحسین صدیقی، گردآوردة یحیی مهدوی و ایرج افشار، جلد 2، 551-557.
                       (1380)، مسائل تاریخی زبان فارسی، تهران، سخن.
صفا، ذبیح­الله (1378 الف)، تاریخ ادبیّات در ایران، جلد 1، از آغاز عهد اسلامی تا دورة سلجوقی. چاپ پانژدهم، تهران، فردوس.
                       (1378 ب)، تاریخ ادبیّات در ایران، جلد 2، از میانة قرن پنجم تا آغاز قرن هفتم هجری. چاپ چهاردهم، تهران، فردوس.
فرای،ریچارد نلسون، گردآورنده (1389)، تاریخ ایران کیمبریج، جلد 4، از فروپاشی دولت ساسانیان تا آمدن سلجوقیان، ترجمة حسن انوشه، چاپ هشتم، تهران، امیرکبیر.
فلاح قهرودی، غلامعلی (1372)، تصحیح یوسف و زلیخای طغانشاهی، و یوسف و زلیخا در ادب فارسی، پایان­نامة دکتری زبان و ادبیّات فارسی، به راهنمایی اسماعیل حاکمی­والا، دانشکده ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه تهران.
لازار، ژیلبر (1341)، اشعار پراکندة قدیم­ترین شعرای فارسی­زبان، جلد 2، تهران، انستیتو ایران و فرانسه.
مجیدی، مریم (1384)، «اَبوالعَلاءِ شوشتَری»، دانشنامة زبان و ادب فارسی، به سرپرستی اسماعیل سعادت، جلد 1، تهران،فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
منوچهری، احمد (1385) دیوان منوچهری دامغانی، به کوشش محمد دبیرسیاقی، چاپ ششم، تهران، زوّار.
مینوی، مجتبی (1354)، فردوسی و شعر او، چاپ دوم، تهران، کتاب­فروشی دهخدا.
نخجوانی، محمد (2535)، صحاح الفرس، تصحیح عبدالعلی طاعتی، چاپ دوم، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
نفیسی، سعید (1310)، «ابوالعلاء ششتری»، شرق، دورة اوّل، ش 5، 265-268.
                       (1344)، تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی (تا پایان قرن دهم هجری)، جلد 1، کتاب­فروشی فروغی.
                       (1382)، محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی، چاپ اوّل، تهران، اهورا.
واله داغستانی، علیقلی (1384)، تذکرة ریاض الشعراء، تصحیح محسن ناجی نصرآبادی، جلد 3، تهران، اساطیر.
وطواط، رشیدالدین محمد (1362)، حدایق السحر فی دقایق الشعر، تصحیح عباس اقبال، کتابخانة سنائی و کتابخانة طهوری.
هدایت، رضاقلی (1382)، مجمع الفصحاء، به کوشش مظاهر مصفا، جلد 1،  چاپ دوم، تهران، امیرکبیر.
                        (1385)، تذکرة ریاض العارفین، تصحیح ابوالقاسم رادفر و گیتا اشیدری، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
Lazard, G. (1963), la langue des plus anciens monuments de la prose persane, Paris: Librairie C. Klincksieck.