دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 16، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-186 
3. ابیاتی نویافته از لامعی گرگانی

صفحه 39-56

محمد منصور؛ اسماعیل شموشکی


6. دو تحریر متفاوت از جامع التمثیل

صفحه 97-111

شهرام آزادیان؛ محمدعلی اجتهادیان