دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 16، اسفند 1394، صفحه 1-186 

علمی- پژوهشی

دور، وزن دوری و منشاء اختیار شاعری در وزن دوری

صفحه 1-18

عبدالرضا سیف؛ محمدجواد عظیمی


دو تحریر متفاوت از جامع التمثیل

صفحه 97-111

شهرام آزادیان؛ محمدعلی اجتهادیان