دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، خرداد 1394 
وزن درشعر و موسیقی (پژوهشی در مبانی عروض و ایقاع)

صفحه 21-40

مجید کیانی؛ رودابه شاه حسینی؛ احمد رضایی