دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 1-145 

علمی- پژوهشی

نشانه‌شناسی تجربه‌های دینی در متون نثر عرفانی

صفحه 1-20

تیمور مالمیر؛ هادی دهقانی یزدلی


تمثیل‌ها و برخی مضامین مشترک مثنوی و حدیقه

صفحه 61-80

علیرضا حاجیان نژاد؛ سرور رباط‌جزی؛ طاهره خیری