دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-145 
4. تمثیل‌ها و برخی مضامین مشترک مثنوی و حدیقه

صفحه 61-80

علیرضا حاجیان نژاد؛ سرور رباط‌جزی؛ طاهره خیری