دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 28، اسفند 1400، صفحه 1-215 

علمی-ترویجی

نوع و کارکرد راوی در روایت‌های داستان «رستم و سهراب»

صفحه 177-195

چیمن خوشنمای بهرامی؛ تیمور مالمیر