تحلیل صورت‌گرایانۀ داستان «مثل همیشه»،‌ اثر هوشنگ گلشیری

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه خوارزمی

چکیده

چکیده
داستان کوتاه «مثل همیشه»، اثر هوشنگ گلشیری، در واقع سه داستان است که به موازات یکدیگر و به‌شکلی متناوب و مشوّش پیش می‌روند. از آنجا که درون‌مایۀ اصلی داستان، تأکید بر دور باطل، روزمرّگی، ملال و تکرار پدیده‌های هستی و زاد و بود آدمیان است، صورت و محتوای داستان چنگ در چنگ یکدیگر، تبانی و تعامل هنرمندانه‌ای یافته‌اند؛ به‌گونه‌ای که صورت داستان، مؤیّد این درون‌مایه است. نویسنده از شگرد هنری تکرار نام شخصیّت‌ها و کارکرد و شغل آنان و دیگر درون‌مایه‌های فرعی، و در واقع از ترفند آینگی و توازی تصویری بهره برده تا این تکرار و به‌نوعی دور باطل را در قالب فرم داستان نیز مجسّم و ملموس کند. در شگرد هنری توازی تصویری، نویسنده برای تأکید بر درون‌مایۀ داستان، در کنار داستان اصلی، یک یا چند داستان فرعی را شکل می‌دهد یا شخصیّت‌ها و درون‌مایه‌ها به شکل‌های متنوّعی تکرار می‌شوند تا در نهایت، کارکرد و پیامی واحد را به خوانندۀ دقیق‌النّظر منتقل -کنند؛ یا اینکه نویسنده برای تأکید بر درون‌مایه‌ای خاصّ، یک یا چند بار، تصاویری عینی و ملموس را بدون اشاره به ربط مستقیم آن‌ها با مفاهیم اصلی، در متن داستان جاسازی می‌کند و این تصاویر عینی، به‌نوعی، تأییدکننده و تجسّم‌بخش آن ادّعاها یا مفاهیم انتزاعی‌اند. به نظر می‌رسد شگرد توازی، مناسب‌ترین ترفند هنری برای قوام‌بخشیدن به درون‌مایۀ این داستان است که با خوانشی فرمالیستی، می‌توان از آن رمزگشایی کرد.

واژه‌های کلیدی: هوشنگ گلشیری، داستان «مثل همیشه»، داستان کوتاه، نقد فرمالیستی، توازی تصویری.

کلیدواژه‌ها


ایگلتون، تری، پیش درآمدی بر نظریّۀ ادبی، ترجمۀ عبّاس مخبر، مرکز، تهران 1368.
پاینده (1)، حسین، نظریّه و نقد ادبی: درس‌نامۀ میان­‌رشته‌­ای، سمت، چاپ دوم، تهران 1398.
ـــــــــــــ (2)،  داستان کوتاه در ایران، ج 2، نیلوفر، چاپ چهارم، تهران 1399.
حامی‌­دوست، معصومه و محمّدعلی خزانه‌­دارلو، «بررسی زمان در داستان دخمه‌­ای برای سمور آبی از منظر نقد مضمونی»، پژوهش زبان و ادبیّات فارسی، ش 35، ص 81-105، زمستان 1393.
سلدون، رامان، نظریۀ ادبی و نقد عملی، ترجمۀ جلال سخنور و سیما زمانی، پویندگان نور، تهران، 1375.
شایگان­فر، حمیدرضا، نقد ادبی، دستان، تهران 1380.
شفیعی کدکنی، محمّدرضا، موسیقی شعر، آگاه، چاپ سوم، تهران 1370.
شمیسا، سیروس، نقد ادبی، فردوس، تهران 1383.
شیری، قهرمان، «تأثیرپذیری در سرزمین آفرینشگری و داستان­های هوشنگ گلشیری»، تاریخ ادبیّات، دورۀ 4، ش1، ص 132-148، 1391.
صفوی، کورش، از زبان‌شناسی به ادبیّات: شعر، سورۀ مهر، تهران 1383.
عبداللهیان، حمید، کارنامۀ نثر معاصر، پایا، تهران 1369.
گلشیری، هوشنگ، نیمۀ تاریک ماه: داستان­های کوتاه، نیلوفر، تهران 1380.
میرعابدینی، حسن، صدسال داستان‌نویسی، چشمه، تهران 1380.
ولک، رنه، تاریخ نقد جدید، ترجمۀ سعید ارباب شیرانی، ج 1، نیلوفر، تهران 1385.
هاشمیان، لیلا و رضوان صفایی‌صابر، «شخصیّت­‌پردازی در شش داستان کوتاه هوشنگ گلشیری»، پژوهش­های نقد ادبی و سبک­شناسی، سال اوّل، ش 2، ص 169-191، 1389.