دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 27، شهریور 1400، صفحه 1-184 
موسیقی کناری و بیرونی در رباعیّات مجد همگر شیرازی

صفحه 113-131

ناصر حامدی؛ داود محمّدی؛ عبداللّه حسن زاده میرعلی