نویسنده = �������������� ����������
نوع و کارکرد راوی در روایت‌های داستان «رستم و سهراب»

دوره 11، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 177-195

چیمن خوشنمای بهرامی؛ تیمور مالمیر


تحلیل و نقد ویژگی‌های پسامدرنی رمان هیس

دوره 10، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 39-57

تیمور مالمیر؛ نجم الدین رستم یونس


تحلیل ساختارهای روایی غزلیّات حافظ

دوره 7، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 21-39

تیمور مالمیر؛ شادی احمدی


جابه‌جایی و تداوم اساطیر در قالب کرامات صوفیان

دوره 6، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 17-36

تیمور مالمیر؛ ناصر محبی


نشانه‌شناسی تجربه‌های دینی در متون نثر عرفانی

دوره 4، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 1-20

تیمور مالمیر؛ هادی دهقانی یزدلی