نویسنده = تیمور مالمیر
تعداد مقالات: 5
1. تحلیل و نقد ویژگی‌های پسامدرنی رمان هیس

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 39-57

تیمور مالمیر؛ نجم الدین رستم یونس


2. نقد و تحلیل پیوند شگرد و درون‌مایه در مجموعه‌داستانِ تمام زمستان مرا گرم کن

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 199-218

تیمور مالمیر؛ فاطمه سلطانشاهی


3. تحلیل ساختارهای روایی غزلیّات حافظ

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 21-39

تیمور مالمیر؛ شادی احمدی


4. جابه‌جایی و تداوم اساطیر در قالب کرامات صوفیان

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 17-36

تیمور مالمیر؛ ناصر محبی


5. نشانه‌شناسی تجربه‌های دینی در متون نثر عرفانی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-20

تیمور مالمیر؛ هادی دهقانی یزدلی