نویسنده = محمدرضا ترکی
تعداد مقالات: 3
1. پیشینۀ تاریخی و تحلیلیِ بحث دربارۀ انواع ادبی تا پایان قرن هفتم

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 21-40

محمدرضا ترکی؛ آسیه فرحی یزدی؛ روح الله هادی


2. منشآت عربی خاقانی شروانی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 19-38

محمّدرضا ترکی


3. طرز انوری در غزل‌ها و رباعی‌ها، با تکیه بر ویژگی‌های نحوی کلام

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 21-40

محمدرضا ترکی؛ سمیه رجبی