نویسنده = ���������� ������������ ������ ��������
ساختارهای نحوی شعر نادر نادرپور با تکیه بر نظریّة نظم جرجانی

دوره 9، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 177-197

مرتضی انصار؛ علی اکبر باقری خلیلی