نگاهی به نقد خودپالایشی عرفا و بی‌التزامی به شرع
نگاهی به نقد خودپالایشی عرفا و بی‌التزامی به شرع

نجف جوکار؛ حسین زنده بودی

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 1-19

چکیده
  یکی از مسائلی که در عرفان اسلامی، چالش­های فراوانی به همراه داشته و بهانة توجیه کینه­توزی مخالفان با تعالیم صوفیانه شده است، مسئلة «بی­التزامی به شریعت» است که به دلیل غفلت مدعیان، به‌عنوان ...  بیشتر
بازجستِ شاخة گمشدة شجرة تصوّف نقشبندی ماوراءالنّهر در سده‌های 12 و 13 هجری
بازجستِ شاخة گمشدة شجرة تصوّف نقشبندی ماوراءالنّهر در سده‌های 12 و 13 هجری

یلدا آزرمی؛ نجف جوکار

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 117-131

چکیده
  طریقت صوفیانة «نقشبندیه» به بنیادگذاری بهاءالدّین نقشبند که از دل جریان تصوّف خواجگان در ماوراءالنّهر سربرآورد، در سیر تحوّل و تطوّر خود با عبور از مرزهای جغرافیاییِ مولد و منشأ خود و با ایجاد ...  بیشتر