نویسنده = ���������� ������ ������ ������������
کاربردِ نظریّۀ ادبی؛ نگاهی انتقادی به آراءِ کورش صفوی

دوره 12، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 23-40

علیرضا محمّدی کله سر


روش‌شناسی هجویری در تعریف و نقد اصطلاحات تصوف

دوره 5، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 149-168

علیرضا محمدی کله سر