ترسیم نظام گفتمان تعلیمی در چند متن روایی منظوم
ترسیم نظام گفتمان تعلیمی در چند متن روایی منظوم

فضل الله خدادادی

دوره 12، شماره 2 ، اسفند 1401، ، صفحه 103-119

چکیده
  شاید در ظاهر چنین به نظر برسد که در روساخت روایی متن­های روایی منظوم فارسی که انگیزه­ای تعلیمی دارند تفاوتی دیده نمی­شود و هدف خالقان این آثار ایجاد متنی روایی به‌ قصد انتقال پیامی اخلاقی به مخاطب ...  بیشتر