نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین

10.22059/jpl.2023.346443.2082

چکیده

شاید در ظاهر چنین به نظر برسد که در روساخت روایی متن­های روایی منظوم فارسی که انگیزه­ای تعلیمی دارند تفاوتی دیده نمی­شود و هدف خالقان این آثار ایجاد متنی روایی به‌ قصد انتقال پیامی اخلاقی به مخاطب بوده است، اما تعمق در ژرف ­ساخت گفتمان در این آثار نشان می­دهد که فرآیند تولید معنا در هریک از این آثار مبتنی بر الگوهای گفتمانی و نظام­های ساختاری منحصربه‌فرد است؛ به­ طوری­ که هر متن دارای یک نظام گفتمانی متمایز است. همچنین کارکرد قصه به‌عنوان ظرف در این آثار وجوه متعددی دارد که تنها بامطالعۀ ژرف­ساخت گفتمان می‌توان به این تمایزها دست ‌یافت. بر همین اساس در پژوهش حاضر برآنیم تا با عبور از روساخت روایت­های منظوم به تبیین نظام ساختاری چندی از این آثار بپردازیم به‌ طوری‌ که انتهای پژوهش شاهد ترسیم نظام گفتمانی در هریک از این آثار باشیم. نتایج پژوهش حاضر که به شیوۀ توصیفی- تحلیلی فراهم آمده است نشان می­دهد که چهار گونه نظام گفتمانی: «نظام رشد پلکانی پیام با تأکید پربسامد یک بن­مایه»، «مقدمه­چینی روایی و بیان توزیعی پیام»، «توسعۀ پیام با لحنی خطابی به انگیزه اقناع مخاطب» و« نظام گفتمان اخلاقی دَوَرانی - مناسبتی» در متون منظوم تعلیمی فارسی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Delineation of Didactic Discourse System in Several Persian Narrative Texts

نویسنده [English]

  • Fazlollah Khodadadi

Assistant Professor of Persian Language and Literature, Faculty of Literature, Imam Khomeini International University, Qazvin

چکیده [English]

Since a long time, one of the basic pillars of the narrative literature of Persian verse has been its didactic and moral pillar. So that most of the narrative texts of our poems have a didactic tone. When we talk about didactic literature in verse, it means that one "I" conveys an idea to another in the form of a narrative text, and in the narrative literature of verse, it is the "story" that is the container of this container. This introduction shows a general structure of narrative literature, which is drawn based on the general mission and moral message hidden in these works, but the deep structure of these narratives, which includes the discourse that governs them and has multiple narrative aspects, is due to the existence of a methodical process. It informs in a context-oriented, artistic and creative manner. The texts of Persian narrative-didactic poems play an important role in our lives with the help of stories.On the surface, it may seem that there is no difference in the narrative structure of Persian narrative texts that have an educational motive, and the claim of the creators of these works was to create a narrative text with the intention of conveying a moral message to the audience. These works show that the process of producing meaning in each of these works is based on discourse patterns and unique structural systems; So that each text has a distinct discourse system. Also, the function of the story as a container in these works has many aspects, which can only be achieved by studying the deep structure of the discourse. Accordingly, in the present research, we intend to explain the structural system of several of these works by going through the structure of poetic narratives, so that at the end of the research, we will witness the drawing of the discourse system in each of these works. The results of the current research, which have been provided in a descriptive-analytical way, show that four types of discourse systems: "a system of stepwise development of a message with a high frequency emphasis on a theme", "narrative Chinese introduction and distributive expression of a message", "message development with a tone" There is an address to the motive of persuading the audience" and "Ethical Discourse System of Davarani - Parateti" in Persian didactic texts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discourse
  • Structural System
  • Depth of Structure
  • Message
  • Audience
ابوت، اچ. پورتر (1397)، سواد روایت، ترجمۀ رؤیا پور آذر و نیما اشرفی، تهران،اطراف.
بارت، رولان و همکاران (1400)، درآمدی به روایت‌شناسی، ترجمۀ هوشنگ رهنما، تهران، هرمس.
برسلر، چارلز (1386)، درآمدی بر نظریه­ها و روش­های نقد ادبی، ترجمۀ مصطفی عابدینی‌زاده، تهران، نیلوفر.
پارسانسب، محمد (1388)، «بن‌مایه: تعاریف، گونه­ها، کارکرد­ها و ابزارها»، نقد ادبی، سال 1، ش 5، 7-40.
تامس، برانون (1400)، روایت-مفاهیم بنیادی و روش­های تحلیل، ترجمۀ حسین پاینده، تهران، مروارید.
تودوروف، تزوتان (1392)، نظریۀ ادبیات-متن‌هایی از فرمالیست­های روس، ترجمۀ عاطفه عباسی، تهران، دات.
خلیلی جهان‌تیغ، مریم و مهدی دهرامی (1390)،«ادبیات تعلیمی و تربیتی در شاهنامه فردوسی»، ادبیات تعلیمی، سال 3، ش 11، 41-58.
دبلیومیر، فریدریک (1399)، روایت و کنش جمعی، ترجمۀ الهام شوشتری زاده، تهران، اطراف.
لینت ولت، ژپ (1398)، ابعاد روایت‌پردازی، مضمون، ایدئولوژی، هویت، ترجمۀ نصرت حجازی، تهران، علمی فرهنگی.
ژنت، ژرار (1400)، گفتمان حکایت-جستاری در تبیین روش، ترجمۀ آذین حسین‌زاده و کتایون شهپرراد، تهران، نیلوفر.
خشنودی، بهرام و دیگران. (1394)، «بررسی ساختار روایت در حکایت‌های بهارستان جامی براساس بوطیقای ساختارگرای تزوتان تودوروف»، متن شناسی ادب فارسی، ش ، 120-101.
سعدی (1386)، بوستان، چاپ غلام‌حسین یوسفی، تهران، خوارزمی.
عباسی، علی (1393)،«پژوهشی بر چگونگی زایش معنا از خلال ساختار روایی در بیگانه اثر آلبرکامو»، مطالعات زبان و ترجمه، سال 3، ش 3، 25-39.
عطار، شیخ فرید الدین. (1389)، الهی­نامه، چاپ محمد رضا شفیعی کدکنی تهران، امیرکبیر.
فردوسی، ابوالقاسم. (1392)، شاهنامه، چاپ نیکلسون، تهران، الهام.
مولانا، جلال الدین محمد. (1392)، مثنوی معنوی، چاپ کریم زمانی، تهران، امیرکبیر.
محمدی علی و بهاروند، آرزو.(1390)، «پایان بندی در داستان با رویکرد ادبیات تعلیمی»، پژوهشنامه ادبیات تعلیمی، ش  11، 134-111.
محمدی کله سر، علیرضا. (1394)، « الگوهای روایی در حکایت های تعلیمی»، پژوهشنامه ادبیات تعلیمی، ش  27، 211-183