نویسنده = ���������������� ����������
دو تحریر متفاوت از جامع التمثیل

دوره 5، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 97-111

شهرام آزادیان؛ محمدعلی اجتهادیان


حسن تخلّص و عیوب لفظی« گریز» تا آغاز سده هفتم

دوره 2، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 66-82

شهرام آزادیان؛ رضا خبّازها