نویسنده = ���������� ����������������
شگردهای طنزآفرینی خاقانی

دوره 3، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 111-130

محمّدرضا ترکی؛ موسی دامن‌کش


میان خانۀ جهان

دوره 1، شماره 6، مرداد 1390، صفحه 93-100

محمّدرضا ترکی