ویژگی‌های تکنورئالیسمی در رمانِ این وبلاگ واگذر می‌شود

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسنده

استادیار زبان و ادبیّات انگلیسی دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

10.22059/jpl.2022.336592.2009

چکیده

مقالۀ حاضر به بررسی ژانر تکنورئالیسم (رئالیسم مبتنی بر تکنولوژی) و کاربرد آن در ادبیّات کودک می‌پردازد. نویسنده ضمن معرّفی ویژگی­های این نوع ادبی و تمرکز بر موضوعاتی نظیر «خود واقعی»، «خود مجازی»، «هویّت سیّال» درپی پاسخ به این پرسش است که ویژگی‌­های رمان­های تکنورئالیسمی چیست و چه تأثیری می‌­تواند در بالندگی و رشد فردی و اجتماعی نوجوانان ایفا کند؟ بدین منظور، رمان این وبلاگ واگذر می­‌شود (1391)، اثر فرهاد حسن‌زاده، نویسندۀ برجستۀ ادبیّات کودک و نوجوان معاصر، بررسی می­‌شود تا با تمرکز بر ویژگی­‌های زبان‌شناختی و روایی آن، به چگونگی تقلید این آثار از رسانه­‌های اجتماعی برخط نظیر وبلاگ­‌ها بپردازد. در این پژوهش که به روش تحلیلی ـ توصیفی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه­‌ای است، چنین استدلال می­‌شود که این نوع آثار با نوآوری­‌هایی نظیر «روایت ازهم­گسیخته»، «چندکانونگی»، «اختلاط ژانری» و «نوآوری­‌های زبانی» می­‌کوشند تا بازتعریف جدیدی از مقولۀ هویّت و فرهنگ، به‌ویژه پس از تسلّط تکنولوژی بر زندگی روزمرّه در دهه­‌های اخیر به­ دست دهند. به نظر می‌رسد این آثار با ایجاد تغییر در گفتمان ایدئولوژیک مرسوم در تلاش‌اند فضای مجازی را بیش از پیش مکمّل زندگی نوجوانان ترسیم کنند تا تهدیدی بزرگ علیه آن و افزون بر آن، افق جدیدی در فراسوی بازتعریف هویّت فردی و هم‌گرایی فرهنگی، که تحت اصل فردیّت گفتمان انسان‌گرای لیبرال به ­حاشیه رانده شده بود، بگشایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


حسن­زاده، فرهاد (1391)، این وبلاگ واگذار می­شود، تهران، افق.
مرادی، ایوب (1401)، «خوانش رمان نوجوانِ این وبلاگ واگذار می‌شود براساس اصول نقد لاکانی»، مطالعات ادبیّات کودک، سال 13، ش 1، بهار و تابستان، 211-238.
میرغیاثی، سیّده‌ ربابه و سیّد محمّدباقر کمال‌الدّینی (1394)، «خوانش بینامتنی فراداستانِ این وبلاگ واگذار می‌شود»، مجموعه مقاله­های دهمین همایش بین­المللی ترویج زبان و ادب فارسی دانشگاه محقّق اردبیلی، شهریور، 1052-1044.
Bakhtin, Mikhail (1984), Problems of Dostoevsky's Poetics, Minnesota, University of Minnesota.
 Dresang, Eliza T and Kathryn McClelland (1999), “Radical change: Digital age literature and learning”, Theory into practice, 38)3(,160-167.
Flanagan,Victoria )2014 b), Technology and identity in young adult fiction, London, Palgrave.
ـــــــــــــــــــ (2014 a), “Subjectivity in cyberspace:Technorealism and the mergingof virtual and materials”, In Technology and identity in young adult fiction, 155-185.
Genette, Gerard (1997), Paratexts: Thresholds of interpretation, London, Cambridge University.
Haraway, Donna (1985), “Manifesto for cyborgsscience, technology, and socialist feminism in the 1980s”, Socialist review, 15(2), 65–107.
ــــــــــــــــــــ (1991), Simians, cyborgs, and women: The reinvention of nature, London, Free Association Books.
Hayles, N. Katherine )1993), The Seductions of cyberspace. Conley, VerenaAndermatt (ed). Rethinking technologies, Minneapolis, MN: University of Minnesota, 173–90.
Lévy, Pierre )1997), Collective intelligence: Mankind’s emerging world in cyberspace,Trans. Robert Bononno, New York and London, Plenum Trade, Print.
Mcneill, Laurie (2012), “There is no ‘I’ in network: Social networking sites and posthuman auto/biography”, Biography 35(1), 65–82.
Montgomery, Kathryn and Barbara Gottlieb-Robles (2006), “Youth as e-citizens: The internet’s contribution to Civic engagement”. Buckingham, David and Rebekah Willet (eds.). Digital generations: Children, young people, and new media. London: Lawrence Erlbaum Associates: 131–47.
Nunes, Mark. (1999) “Virtual topographies: Smooth and striated cyberspace”.  Ryan,Marie-Laure (ed). Cyberspace textuality: Computer technology and literary theory. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press,: 61–77.
Ryan, Marie-Laure. (1999). (ed). Cyberspace textuality: Computer technology and literary theory. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.
Subrahmanyam, Kaveri and Patricia Greenfield (2008), “Online communication andadolescent relationships”, The Future of Children 18 (1), 119–66.
Tapscott, Don. (1998), Growing up digital: The rise of the net generation, New York, McGraw-Hill.