نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

مقایسه و بررسی تطبیقی آثار نویسندگان ایرانی و روس چون فردوسی توسی و الکساندر پوشکین، امکان آشنایی بیشتر را با فرهنگ مردم ایران و روسیّه به ما می‌‌دهد. باوجودی‌که ادبیّات کلاسیک فارسی و روسی از نظر سبک و محتوا، شباهت زیادی به یکدیگر ندارند، در حین مطالعة داستان‌‌های عاشقانة ادبیّات فارسی و روسی، یک سوژة مشترک دیده شد که البتّه تأثیر ادبیّات شرق در داستان روسی، مشخّص است. سوژة مشترک در دو ادبیّات متفاوت، از آن لحاظ گیرا و جالب به نظر می‌‌رسد که تفاوت فرهنگ و دیدگاه شاعران را به خوبی مشخّص می‌سازد. قهرمانان هر دو داستان، شخصیّت‌‌های تاریخی‌‌اند. داستان «خسرو و شیرین» فردوسی و منظومة «فوّارة باغچه‌‌سرای» پوشکین، داستان‌‌های عاشقانه‌اند و بیانگر دیدگاه شاعران دربارة پدیدة عشق. ضمن اینکه، سرانجام هر دو داستان عاشقانه، غم‌‌انگیز است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparison Between Ferdowsi's "Khosrow and Shirin" story and "Fountain of Baghchisaray" by Alexander Pushkin

نویسندگان [English]

  • Abdoreza Seif
  • Maria Gen

چکیده [English]

The comparative study of the works of Iranian and Russian authors such as Ferdowsi Tusi and Alexander Pushkin makes the opportunity of being familiar with the culture of two Russian and Iranian people more possible.  Although there is not that much similarities between Persian and Russian classics from the perspective of style and content, but studying the love stories in both literatures the common subjects and the influence of eastern literature on the Russian one are obviously clear. Common subjects in two different literatures are very interesting, for they can show the cultural differences poets and their points of view as well. The characters of both stories are historical figures."Khosrow and Shirin", a love story composed by Hakim Abu ʾl-Qasim Ferdowsi Tusi (940–1020 CE) the highly revered Persian poet, "The Fountain of Bakhchisaray" written by Alexander Sergeyevich Pushkin(6 June [O.S. 26 May] 1799 – 10 February [O.S. 29 January] 1837), are  both love stories that reflect the writers’ viewpoints about the phenomenon of love. Meanwhile, both stories are tragic ended.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Love
  • “Khosrow and Shirin”
  • “The Fountain of Bakhchisaray”
  • Giray
  • Zarema
  • Maryam (Maria)
بصاری، طلعت (1350)، زنان شاهنامه، تهران، دانشسرای عالی.
دارائی، بهیندخت (1372)، پیام‌‌های پرورشی در شاهنامه، زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی زنجان.
سجّادی، حسین (1380)، بررسی عوامل دوگانه، ستایش و نکوهش زنان در شاهنامه، تهران، مؤسّسة پژوهشی فرهنگ، هنر و ارتباطات.
سیّدحسینی، رضا (1389)، مکتب‌‌های ادبی، جلد اوّل، چاپ شانزدهم، تهران، نگاه.
صفا، ذبیح‌الله (1373)، تاریخ ادبیّات ایران، جلد اوّل، تهران، ققنوس.
عظیمی، عبدالعلی (1379)، شخصیّت‌‌ها در شاهنامه، تهران، فام‌آوند.
فردوسی، ابوالقاسم (1390)، شاهنامه فردوسی، بر اساس نسخة چاپ مسکو، جلد دوم، تهران، بهنود.
کریمی مطهّر، جان‌‌الله (1387)، «ارتباطات ادبی ایران و روسیّه»، مجلّة مؤسّسة فرهنگی مطالعاتی روسیّه، آسیای مرکزی و قفقاز.
کریمی مطهّر، جان‌‌الله (1390)، آلکساندر پوشکین و مشرق‌‌زمین، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
محجوب، محمّدجعفر (1378)، سی قصّه از داستان‌‌های شاهنامه (آفرین فردوسی)، چاپ سوم، تهران، مروارید.
مهذّب، زهرا (1374)، داستان‌های زنان شاهنامه، چاپ اوّل، تهران، مرکز فرهنگی نشر قبله.
نفیسی، سعید (1315)، «نمونه‌‌ای از آثار پوشکین»، به یادگار صدمین سال وفات شاعر، تهران، چاپخانة بروخیم.
 
Белинский В. Г. (1955), Полное собрание сочинений. Том VII. (Статьи о Пушкине) / В. Г. Белинский. – М.: Изд-во АН СССР.
Гроссман Л. П. (1960), У истоков "Бахчисарайского фонтана" // Пушкин: Исследования и материалы / АН СССР. Институт русской литературы (Пушкинский Дом). — М.; Л.: Изд-во АН СССР, — Т. 3.
Карниолин-Пинский М. М. (1996), "Бахчисарайский фонтан" // Пушкин в прижизненной критике, (1820),—1827 / Пушкинская комиссия Российской академии наук; Государственный пушкинский театральный центр в Санкт-Петербурге. — СПб: Государственный пушкинский театральный центр, — С. 209—213.
Характеристики всех типов, образов и лиц // Типы Пушкина (1912) / под ред. Н. Д. Носкова при сотрудничестве С. И. Поварнина. — СПб: Изд-во «Словарь литературных типов«, — С. 5—192. — (Слов. лит. типов; Т. VI, вып. 7/8). Статья «Гирей«, статья «Зарема«, статья «Мария«.