نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله به بررسی هماهنگی موسیقی و محتوا در شعر شاعران معاصر خواهیم پرداخت و شعر آنان را از این دیدگاه، مورد بررسی قرار خواهیم داد. در آغاز درباره اهمیت، هماهنگی و تناسب اجزای شعر و زیبایی که از این طریق، ایجاد می‌شود، مباحثی را بیان خواهیم کرد و سپس به اهمیتی که شاعران معاصر به مولفه هماهنگی موسیقی و محتوا، در شعر خود می‌دادند و اعتقادی که به این هماهنگی داشتند و در سخنانشان نیز این اعتقاد نمود دارد، خواهیم پرداخت. سخنانی را که هر یک از شاعران معاصر از جمله؛ نیما، شاملو، اخوان و شفیعی کدکنی درباره این هماهنگی داشته‌اند، می‌آوریم و نمونه‌های زیبایی از این هماهنگی و توجه به این انطباق را که در شعر آنان دیده می‌شود خواهیم آورد و نشان خواهیم داد که این هماهنگی در شعر آنان، چه نقشی در زیبایی و تاثیرگذاری شعرشان داشته است. این شاعران از انواع موسیقی؛ وزن عروضی (موسیقی بیرونی)، موسیقی درونی، موسیقی کناری (قافیه) در جهت القاء معانی و مفاهیم مورد نظر خود، به بهترین نحوی استفاده کرده‌اند و بدین صورت زیبایی آفریده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Contemplation on concinnity between Music and Components of Modern Iranian Poetry

نویسندگان [English]

  • Dr. Mahmood Fazilat 1
  • Yaqub Nowroozi 2

چکیده [English]

The Musical and content harmony of Modern Iranian poetry is the core of this paper. There’ll be, initially, some arguments on the importance, coordination and the fitness existing between the poems’ components and the concinnity and elegance occurs, then the importance dedicated to such components by the poets and their beliefs to the harmonious coordination reflexes in their works will be scrutinized. The remarks of each poet, Nima, Shamloo, Akhavan and Shafiee Kadkani about the matter will be also discussed by some examples. It will finally be shown that their paying attention to such synchronism has a great role in the concinnity and influence of their poems. They have best used different kinds of music; external music (prosodic rhythm), internal music and side music (rhyme) to induct their concepts and to create such beauties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Component
  • Harmony
  • Inducting of Concepts
  • Modern Poetry
  • Music