نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

علیرغم گذشت بیش از نه سده از یادکرد تشبیه تفضیل در بلاغت فارسی، همچنان همان سخن قدما تکرار گشته و حداکثر نوگوئیهای معاصران این بوده‌ که این تشبیه یکی از ابزار نوسازی تشبیه است. این مقاله با نگاهی تازه به پژوهشی در باب این تشبیه میپرازد، ضمن نقد گزارش صاحبنظران، سیزده ساخت مختلف این تشبیه را معرفی و تحلیل میکند؛ و سرانجام نیز سخن را با بیان کارکردهای زیبایی‌شناسی آن به پایان میبرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Glance on Elaborative Metaphor

نویسندگان [English]

  • Dr. Omid Majd 1
  • Saeed Mahdavifar 2

چکیده [English]

Despite the passage of 9 centuries of elaborative metaphor mentioning in Persian rhetoric, the antecedents’ sayings already look repetitive and it is considered as one of metaphor tools in the most up-to-date points of view. Criticizing the reports of experts and analyzing 13 different structures, a new research has been carried out in present essay. It finally ends with its aesthetic applications.

کلیدواژه‌ها [English]

  • abnormality
  • Elaborative Metaphor
  • Exaggeration
  • Image
  • imagination
  • Metaphor
  • Renovation of Metaphor